SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

HELLO BROT­HER MER­HA­BA KAR­DEŞİM

Bu haber 29 Nisan 2019 - 10:07 'de eklendi ve 11 views kez görüntülendi.

16 Mart 2019 ta­ri­hin­de, Yeni Ze­lan­da’nın Ch­ristc­hurch şeh­rin­de Aust­ral­ya’lı 28 ya­şın­da­ki Bren­ton Tar­rant isim­li, İslam kar­şı­tı bir Hris­ti­yan te­rö­ris­tin iki Ca­mi­yi oto­ma­tik si­lah­la ta­ra­ma­sı so­nu­cu 50 kişi ölmüş, 48 kişi de ya­ra­lan­mış­tı.
Bu kor­kunç terör sal­dı­rı­sı­na Av­ru­pa ba­sı­nı sanki basit bir olay­mış gibi yak­laş­tı ve öyle de yer verdi, Dü­şü­nü­yo­rum da, eğer bunun tam tersi ol­say­dı yani bir Müs­lü­man te­rö­rist böyle bir eylem yap­mış ol­say­dı, ne olur­du? Emin olun, Av­ru­pa ba­sı­nı bunu en büyük baş­lık­lar­la, “Kanlı İslam Te­rö­rü Yine Kan Kus­tur­du” gibi baş­lık­lar atar­dı; şüp­he­siz. Ben bunun adına işte dü­pe­düz çifte stan­dart di­yo­rum ve hep de öyle yaz­ma­ya devam ede­ce­ğim.
Oysa te­rö­rün İslam’ı Hris­ti­yan’ı olmaz; terör te­rör­dür ve ona karşı bir­lik­te, da­ya­nış­ma için­de tavır ta­kın­mak ve mü­ca­de­le etmek ge­re­kir. Biz işte bunu Av­ru­pa’ya henüz bir türlü an­la­ta­ma­dık.
Son za­man­lar­da “İslamo Fobi” yani İslam kor­ku­su, bunun so­nu­cu ola­rak da, İslam kar­şıt­lı­ğı hızla aldı ba­şı­nı gi­di­yor.
Tür­ki­ye’de ya­şa­yan bir va­tan­daş belki de bu du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni ve kor­kunç­lu­ğu­nu benim kadar ya­şa­yıp, göz­lem­le­ye­me­ye­bi­lir. Biz Av­ru­pa’da ya­şa­yan tüm gur­bet­çi Müs­lü­man­lar, bu “İslamo Fobi” İslam kor­ku­su­nun gün­cel ya­şam­da­ki et­ki­le­ri­ni, ne yazık ki bire bir­çok acı ola­rak ya­şı­yor ve his­se­di­yo­ruz.
Dünya ta­ri­hi­ne şöyle bir göz at­tı­ğı­mız­da “An­ti­se­mi­tizm” Ya­hu­di kar­şıt­lı­ğı ol­gu­su­nu gö­rü­yo­ruz. Ya­hu­di düş­man­lı­ğı, he­pi­mi­zin çok iyi bil­di­ği gibi, İkinci Dünya Sa­va­şı yıl­la­rın­da, 1939-1945 doruk nok­ta­sı­na ulaş­mış, Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de, Al­man­ya başta olmak üzere bir­çok dev­let­ler, top­la­ma kamp­la­rı kurup, Ya­hu­di­le­re toplu kı­yım­lar yap­mış, yak­la­şık 6 mil­yon Ya­hu­di acı­ma­sız­ca in­san­lık dışı öl­dü­rü­le­rek kat­le­dil­miş. Bu­ra­da şunu da be­lirt­mek­te yarar var: Al­man­ya sa­va­şı kay­bet­ti­ği için, dün­ya­nın gözü yal­nız on­la­ra odak­lan­dı. Oysa bu işi yapan ülke sa­yı­sı ol­duk­ça fazla.
Dün­ya­da­ki Ya­hu­di nü­fu­su, o za­man­lar yak­la­şık 16,5 mil­yon­du. Bunun 6 mil­yo­nu kat­le­di­lin­ce, ge­ri­ye 10,5 mil­yon Ya­hu­di kal­mış­tı. Bunun üze­ri­ne, dünya Ya­hu­di­le­ri akıl­lı­ca bir araya ge­le­rek, “Si­yo­nizm”i ge­liş­tir­di­ler. Ken­di­le­ri­ne karşı çığ gibi ge­li­şen “An­ti­se­mi­tizm”i “Si­yo­nizm”le dur­dur­ma­yı amaç­la­dı­lar; bunda da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı ol­du­lar.
Hani tarih te­ker­rür­den iba­ret­tir der­ler ya; bu­gün­kü “İslamo Fobi” teh­li­ke­si daha büyük bo­yut­la­ra ge­lir­se ki, buna kimse olmaz di­ye­mez; şu an dün­ya­da­ki sa­yı­la­rı yak­la­şık 13 mil­yon olan Ya­hu­di­le­rin yap­tı­ğı­nı, 1 Mil­yar 700 mil­yon­luk dünya Müs­lü­man­la­rı bir araya ge­le­rek aynı şeyi ya­pa­bi­lir mi?
Açık söy­lü­yo­rum; bu ko­nu­da ol­duk­ça ka­ram­sa­rım, zira onlar bir­leş­me ko­nu­sun­da ol­duk­ça be­ce­rik­siz­ler; bu dü­şün­cem­den ötürü beni ba­ğış­la­yın saygı değer oku­yu­cu­la­rım.

Azmi Durmuş
Azmi Durmuşazmidurmus@hotmail.de