SON DAKİKA

HADDiNi BiL GARO PAYLAN

Bu haber 07 Haziran 2019 - 10:50 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.

HDP Milletvekili Garo Paylan, kişisel twetter hesabından Milli Mücadele Kahramanlarımıza ve Kurtuluş Savaşı’nda iki tane Gönüllü Alay çıkartan bütün Giresunlulara hakaret etti, çok ağır sözler söyledi!

CHP ile kol kola ittifak yapan, 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na tam desteğini açıklayan HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Muhafız Alayı Komutanı Milli Mücadele Kahramanı Yarbay Topal Osman Ağa’ya; “katil, talancı ve çeteci” dedi, Giresun ayağa kalktı.

31 Mart se­çim­le­rin­de CHP ile it­ti­fak yapan, 23 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ön­ce­sin­de de CHP ile it­ti­fa­kı­nı sür­dü­ren HDP, ger­çek ni­ye­ti­ni bir kez daha or­ta­ya koydu.
HDP’nin Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Garo Pay­lan, kendi twet­ter he­sa­bın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da, Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda iki tane gö­nül­lü alay çı­kar­tan Gi­re­sun­lu­la­ra ale­nen ha­ka­ret etti. Er­me­ni kö­ken­li Pay­lan; “AKP’li Ca­nik­li’nin öv­dü­ğü Topal Osman; Ka­ra­de­niz’de Rum ve Er­me­ni­le­ri, Koç­gi­ri’de Kürt­le­ri kat­le­den, ta­lan­cı bir çete li­de­ri­dir. Trab­zon Mil­let­ve­ki­li Ali Şükrü Bey’i öl­dür­me­si üze­ri­ne, mec­lis ida­mı­na karar ver­miş­tir. AKP’li Ca­nik­li, bir ka­ti­li, bir çe­te­ci­yi de­de­si sa­yı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
23 Ha­zi­ran İstan­bul se­çim­le­ri ön­ce­sin­de CHP’li Ekrem İma­moğ­lu’nu des­tek­le­di­ği­ni her plat­form­da dile ge­ti­ren HDP’li Garo Pay­lan’ın bu pay­la­şı­mı Gi­re­sun’u ayağa kal­dır­dı.

ŞENLİKOĞLU; “ÖZÜR DİLEMELİ VE DERHAL İSTİFA ETMELİ”

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Avu­kat Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, HDP’li Garo Pay­lan’ın, AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li’nin açık­la­ma­la­rı üze­rin­den Topal Osman Ağa’yı ve bütün Gi­re­sun­lu­la­rı hedef alan pay­la­şı­mı­na çok sert tepki gös­ter­di. Şen­li­koğ­lu, “Biz 31 Mart Se­çim­le­ri ve 23 Ha­zi­ran İstan­bul se­çi­mi bir ‘beka’ me­se­le­si­dir der­ken tam da bun­dan bah­se­di­yor­duk. Ül­ke­miz üze­rin­de kirli he­sap­lar ya­pan­la­ra karşı va­ta­nı­mı­zın ve mil­le­ti­mi­zin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nu­yor­duk. HDP Di­yar­ba­kır Mil­let­ve­ki­li Garo Pay­lan yap­mış ol­du­ğu açık­la­may­la Tür­ki­ye’nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­ne düş­man olan­la­rın ger­çek ni­ye­ti­ni bir kez daha or­ta­ya koy­muş­tur. Ön­ce­lik­le bu açık­la­ma­yı şid­det­le kı­nı­yor, bu ül­ke­nin ku­ru­lu­şu için ca­nı­nı or­ta­ya koyan bütün şe­hit­le­ri­mi­zi ve ga­zi­le­ri­mi­zi bir kez daha rah­met­le, min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Gi­re­sun’umu­zun kır­mı­zı çiz­gi­si olan Milli Mü­ca­de­le Kah­ra­ma­nı­mız Topal Osman Ağa’ya dil uzat­ma cü­re­ti­ni gös­te­ren HDP Mil­let­ve­ki­li­ni bütün Gi­re­sun­lu­lar­dan özür di­le­me­ye ve is­ti­fa­ya davet edi­yo­ruz. Bu işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğız” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

 

ÇAKIRMELİKOĞLU; “100 YIL SONRA AYNI İRADE”

Gi­re­sun Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Hasan Ça­kır­me­li­koğ­lu, HDP’li Garo Pay­lan’ın Topal Osman Ağa’yı hedef alan açık­la­ma­la­rı hak­kın­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; “Topal Osman Ağa ve Gi­re­sun Uşak­la­rı­nın Kur­tu­luş Sa­va­şı ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da ül­ke­mi­zin ba­ğım­sız­lı­ğı nok­ta­sın­da­ki mü­ca­de­le­le­ri asla unu­tu­la­maz. Kur­tu­luş Sa­va­şı dö­ne­min­de dış mih­rak­lar ta­ra­fın­dan Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bes­le­nen ve yüz­yıl­lar­ca kar­deş­çe ya­şa­mış top­lu­luk­la­rın ara­sı­na nifak sokan Rum Çe­te­le­ri­ni boz­gu­na uğ­ra­tan ve Mi­sak-ı Milli sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de­ki iş­bir­lik­çi­le­ri­nin isyan gi­ri­şim­le­ri­nin (Koç­gi­ri) bas­tı­rıl­ma­sın­da gös­ter­di­ği üstün gay­ret­le­ri ile ül­ke­mi­zin bö­lün­me­si­nin önüne ge­çil­me­sin­de büyük emeği bu­lu­nan Ata­türk’ün Mu­ha­fız Alayı Ko­mu­ta­nı Yar­bay Topal Osman ve silah ar­ka­daş­la­rı­nın katil gös­te­ril­mek is­ten­me­si­ni asla kabul ede­me­yiz. Bu ülke Osman Ağa gibi gizli ka­ra­man­la­rın omuz­la­rın­da ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­mış, iç ve dış düş­man­la­rı­na karşı mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­recek ira­de­yi yüz yıl son­ra­da kendi ben­li­ğin­de gör­mek­te­dir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

 

KARA; “ASALA SAVUNUCUSU, PKK SEMPATİZANI”

Gi­re­sun Esnaf ve Sa­nat­kar­ları Odası Baş­ka­nı Ali Kara, HDP’li Garo Pay­lan’ın Topal Osman Ağa’yı hedef alan açık­la­ma­la­rı kar­şı­sın­da açtı ağ­zı­nı yumdu gö­zü­nü. Kara, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı;
“Şe­ref­li ve onur­lu Türk mil­le­ti­nin tem­sil mevki olan TBMM’de görev yapan in­san­la­rın, va­ta­nın ve mil­le­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğün­de bir­lik ve be­ra­ber­lik ül­kü­sün­de ortak ha­re­ket ede­cek­le­ri­ne na­mu­su ve şe­re­fi üze­ri­ne yemin etmiş olan­la­rın, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin kur­tu­lu­şun­da ca­nı­nı or­ta­ya ko­ya­rak ef­sa­ne­leş­miş kah­ra­man­lık­lar ya­rat­mış olan ve Gazi Mec­li­sin ku­ru­lu­şu­nu ger­çek­leş­ti­ren Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Mu­ha­fız Alay Ko­mu­tan­lı­ğı­nı yap­mış şe­ref­li bir ko­mu­ta­na dil uza­tması asla affedile-mez. Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’ndeki ye­mi­ni­ne ters düşen Garo Pay­lan denen, Asala sa­vu­nu­cu­su, PKK sem­pa­ti­za­nı bir ki­şi­nin bir da­ki­ka dahi bek­le­me­den Şe­ref­li Mec­lis­ten is­ti­fa et­me­si ge­re­kir. Osman Ağa Türk Mil­le­ti­nin sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nu yapan şe­ref­li bir va­tan­se­ver­dir.”

 

 

KONAL; “OSMAN AĞA’NIN TORUNLARI YİNE BURADA”

Topal Osman Ağa üze­rin­den Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği­nin al­tı­na di­na­mit koy­mak is­te­yen­le­re karşı Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğı’ndan tokat gibi bir cevap geldi. MHP İl Baş­kan­lı­ğı bi­na­sı­na “Uşak­la­rın İzinde” ya­zı­lı dev bir Topal Osman pan­kart asıl­dı. Ko­nuy­la il­gi­li bir açık­la­ma yapan MHP İl Baş­ka­nı Er­tuğ­rul Gazi Konal da, “Bi­zans ka­lın­tı­la­rı; ‘1453’ün rö­van­şı­nı aldık, ala­ca­ğız’ di­yor­sa, 19 Mayıs 1919 Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Sam­sun’a çı­kı­şı­nı ‘Pon­tus Rum Soy­kı­rı­mı’ diyen haçlı to­run­la­rı ve iş­bir­lik­çi­le­ri Gi­re­sun’un gu­ru­ru Osman Ağa­’mı­za ha­ka­ret ede­rek Baş­kent An­ka­ra’da prog­ram yapma ce­sa­re­ti bu­lu­yor­sa, Eren Bül­bül ve ni­ce­le­ri­nin ka­til­le­ri ‘Bizde varız bu cep­he­de; Doğu’da biz ka­za­nıp Batı’da on­la­ra kay­bet­ti­re­rek Kan­dil’in he­sa­bı­nı so­ra­ca­ğız’ di­yor­sa, Tun­ce­li’ye ‘Der­sim’ di­ye­rek Türk Mil­le­ti ve Ata­türk’e kafa tu­tan­lar tek­rar boy gös­te­ri­yor­sa, Milli Mü­ca­de­le dö­ne­min­de iki Gö­nül­lü Alay kurup düş­ma­na geçit ver­me­yen Milis Yar­bay Osman Ağa’nın To­run­la­rı yine bu­ra­da bu top­rak­lar­da­dır” di­ye­rek, dosta güven verip, Tür­ki­ye düş­man­la­rı­na mey­dan okudu.