SON DAKİKA

GiSiAD’dan özel üniversite önerisi

Bu haber 13 Şubat 2020 - 10:39 'de eklendi ve 387 views kez görüntülendi.

GİSİAD Başkanı Gezmiş; “Giresun’a özel üniversite yapılmasının önü açılmalıdır.”

YENİ PRO­JE­LE­RE İHTİYAÇ VAR

Gi­re­sun Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Aykut Gez­miş, şeh­rin ge­li­şi­mi­ne katkı sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la Gi­re­sun’a özel bir üni­ver­si­te ya­pıl­ma­sı öne­ri­sin­de bu­lun­du. Gi­re­sun’un sü­rat­le is­tih­dam sağ­la­yı­cı, katma değer ya­ra­tı­cı makro ya­tı­rım pro­je­le­ri­ne ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu be­lir­ten Gez­miş, bunun için sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, bü­rok­ra­si ve si­ya­se­tin el ele ve­re­rek yeni ya­tı­rım pro­je­le­ri ve makro he­def­ler ko­nu­sun­da fi­kir­ler üret­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.

ÖZEL ÜNİVERSİTE ÖNERİYORUZ

Gez­miş, “Şeh­rin önem­li STK’la­rın­dan biri ola­rak biz­ler de üze­ri­mi­ze düşen gö­re­vi ya­pı­yor ve çev­re­ye za­ra­rı ol­ma­yan yeni bir makro hedef ola­rak ‘özel üni­ver­si­te’ öne­ri­yo­ruz. Bin­ler­ce yeni öğ­ren­ci­yi şeh­ri­mi­ze ge­ti­recek, bin­ler­ce ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­ya­cak, şeh­rin eko­no­mi­si­ne di­rekt katkı sağ­la­ya­cak bu ba­ca­sız sa­na­yi­nin ger­çek­le­şe­bil­me­si için yer tah­si­si­nin dev­let ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı, ya­tı­rım­cı­lar açı­sın­dan teş­vik edici ola­cak­tır. Özel üni­ver­si­te için en uygun yerin de Aksu Ma­hal­le­si’ndeki dolgu alanı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz” dedi.

İSTİHDAMA DES­TEK BEKLİYORUZ

Gez­miş, çöp ve dolgu ala­nın­da uy­gu­la­na­cak rek­re­as­yon pro­je­si içe­ri­sin­de yer alan 100 dö­nüm­lük kıs­mın özel üni­ver­si­te için tah­sis edi­le­bi­le­ce­ği­ne işa­ret ede­rek, “Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu bu pro­je­ye ina­nır, kap­tan­lık eder ve Sayın Va­li­miz ile Mil­let­ve­kil­le­ri­miz de des­tek olur­lar­sa bin­ler­ce ki­şi­lik is­tih­da­ma katkı sağ­lan­mış ola­cak­tır. Bu­ra­da Tür­ki­ye’nin en güzel fi­zi­ki şart­la­rı­na sahip, de­ni­ze sıfır olu­şuy­la de­niz­ci­lik­te de etkin ola­bi­lecek par­mak­la gös­te­ri­len bir özel üni­ver­si­te ku­ru­la­bi­le­cek­tir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.