SON DAKİKA

GİSİAD’dan iki proje önerisi

Bu haber 21 Şubat 2020 - 10:17 'de eklendi ve 255 views kez görüntülendi.

GİSİAD Yönetimi, “Ada’ya Teleferik ve Gemilerçekeği Yat Limanı” projeleri hakkında Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na rapor sundu

GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRECEK PRO­JE­LER

Gi­re­sun Sa­na­yi­ci ve İş Adam­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nu zi­ya­ret ede­rek, en az 4 bin ki­şi­ye iş im­kâ­nı ya­ra­ta­bi­lecek “Ada’ya Te­le­fe­rik ve Ge­mi­ler­çe­ke­ği Yat Li­ma­nı” öneri pro­je­le­ri­nin ra­por­la­rı­nı sun­du­lar. Şen­li­koğ­lu’na ha­zır­la­dık­la­rı tas­lak pro­je­le­rin gör­sel­le­ri ile bir­lik­te de­tay­lı bil­gi­ler veren GİSİAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı İnş. Müh. Aykut Gez­miş, “Böl­ge­ler arası kal­kın­mış­lık far­kı­nı ve Gi­re­sun’un eko­no­mik yön­den geri kal­mış­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dır­mak için ili­mi­ze is­tih­dam ya­ra­ta­cak makro ya­tı­rım­lar ya­pıl­ma­lı­dır. Aksi halde nü­fu­su yıl­dan yıla kü­çü­len ili­miz­de göç dur­ma­ya­cak­tır. GİSİAD ola­rak bu konu hak­kın­da üze­ri­mi­ze düşen gö­re­vi ya­pı­yor ve şeh­ri­miz için is­tih­dam sağ­la­yı­cı, katma değer ya­ra­tı­cı yeni bir makro hedef öne­ri­yo­ruz” dedi.

GİRESUN’U ÇEKİM MER­KEZİ HALİNE GETİRECEK

GİSİAD Baş­ka­nı Gez­miş, “Ka­ra­de­niz’in tek adası olan Gi­re­sun Adası’na te­le­fe­rik ile ula­şım pro­je­si, Hong Kong’dan sonra dün­ya­da ikin­ci örnek ola­cak­tır. Gi­re­sun’u çekim mer­ke­zi ha­li­ne ge­ti­recek olan bu te­le­fe­rik sis­te­min­de yılda en az 1 mil­yon kişi ta­şı­na­bi­le­cek­tir. Yak­la­şık bin 400 dönüm alana ku­ru­la­cak olan Ge­mi­ler­çe­ke­ği Yat Li­ma­nı ise bin tekne ka­pa­si­te­li ola­cak­tır.
Bin araç­lık oto­par­kı, 50 dö­nüm­lük ter­sa­ne alanı, 15 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki res­to­ran ve kafe alan­la­rı ile şeh­rin çeh­re­si­ni de­ğiş­ti­recek olan bu proje, Gi­re­sun halkı ile de­ni­zi bu­luş­tu­ra­cak­tır. Bu pro­je­ler­le yak­la­şık ola­rak 4 bin ki­şi­ye iş im­kâ­nı sağ­la­na­cak, şehir eko­no­mi­si­ne yılda en az 500 mil­yon TL’lik katma değer ya­ra­tı­la­cak­tır. En fazla 8-10 yıl gibi çok kısa bir sü­re­de ken­di­ni amor­ti edecek olan bu pro­je­ler, Gi­re­sun’un ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­recek ve göç veren değil, göç alan bir şehre dö­nüş­tü­re­cek­tir. Yeter ki şehir ola­rak bu makro he­def­le­re ina­na­lım ve sahip çı­ka­lım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.