GİRE­SU­NUNS­POR TA­RAF­TAR­LA­RI­NIN NU­RETTİN CANİKLİ’YE AÇIK TE­ŞEK­KÜ­RÜ « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

GİRE­SU­NUNS­POR TA­RAF­TAR­LA­RI­NIN NU­RETTİN CANİKLİ’YE AÇIK TE­ŞEK­KÜ­RÜ

Bu haber 02 Haziran 2021 - 17:21 'de eklendi ve 406 views kez görüntülendi.

İlk önce ta­ri­hi­mi­zi ha­tır­la­ya­rak ya­zı­mı­zın an­la­mı­nı dile ge­ti­re­lim.
Gi­re­sun­lu ol­ma­nın gu­ru­ruy­la ya­şa­yan bü­yük­le­ri­mi­zin bir araya ge­le­rek sos­yal et­kin­lik­ler için 1967 yı­lın­da ru­hu­nu rah­met­le yâd et­ti­ği­miz Hasan Gürel ve ar­ka­daş­la­rı­nın ça­ba­sıy­la Gi­re­suns­por’umuzu kur­muş­lar, o za­man­dan bu za­ma­na kadar bü­yü­ğün­den kü­çü­ğü­ne her­ke­sin kal­bin­de ya­şa­yan, he­pi­mi­zin aile­si­nin bir par­ça­sı ol­muş­tur Gi­re­suns­po­ru­muz.
Bizi Tür­ki­ye’de, dün­ya­da bir arada tutan, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi sağ­la­yan başka bir ku­ru­luş yok­tur. Tek ortak pay­da­mız­dır. Onun için bu kadar se­vi­yo­ruz, sa­yı­yo­ruz.
54 yıl­dır Gi­re­sun in­sa­nı­nı tek vaz­ge­çe­me­di­ği en güzel sos­yal et­kin­lik­tir. Kötü gü­nün­de de, iyi gü­nün­de de vaz geç­mi­yo­ruz, Gi­re­suns­po­ru­mu­zu ku­ran­lar­dan ve ya­şa­tan­lar­dan Allah razı olsun di­yo­ruz.
Tür­ki­ye’de fut­bol­da marka olmuş Gi­re­sun, bir fut­bol şeh­ri­dir, 6 sene Süper Lig’de oy­na­mış, sonra biraz bo­ca­la­ma dev­re­si­ne gir­miş, ayak­ta tu­tun­ma­ya kendi ya­ğıy­la kav­rul­ma­ya ça­ba­la­mış­tır.
Son 18 yılda plan­lı ve pro­je­li ya­pı­lan­may­la 44 yıl sonra Süper Lig’e çık­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu şimdi doya doya ya­şı­yo­ruz hep be­ra­ber.
Bu ba­şa­rı öyle kolay gel­me­di. Bu ba­şa­rı­nın ar­ka­sın­da son 18 yılın emek veren gizli güç, kuv­ve­ti dağ gibi duran, Gi­re­sun ev­la­dı­nın kim ol­du­ğu­nu ta­nı­ya­lım. Gi­re­suns­por’a neler yap­mış, nasıl plan ve pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­miş o büyük in­sa­nı ya­za­lım.
İlk önce alt ya­pı­sı­nın te­me­li­ni oturt­muş, daha sonra çok güzel do­na­nım­lı bir spor te­si­si yap­mış, sonra muh­te­şem gö­rül­me­ye değer Av­ru­pai çok yönlü ta­ri­hi bir stat yapıp bu ya­pı­lan­may­la ta­ri­he geç­miş­tir. Had­din­den fazla maddi yar­dım­la­rı da ca­ba­sı­dır.
Kim bu Gi­re­sun sev­da­lı­sı dağ gibi insan? Yine O’nu başka bir muh­te­şem yö­nüy­le ta­nı­ya­lım. Türk si­ya­si ta­ri­hin­de Gi­re­sun’un en do­na­nım­lı Dev­let Adamı ola­rak görev yap­mış­tır. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı, Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, Milli Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Ba­kan­lı­ğı gö­rev­le­ri­ni onur ile yap­mış Gi­re­sun ev­la­dı ola­rak ta­ri­he geç­miş­tir. Bu Gi­re­sun için ayrı bir gü­zel­lik­tir. Biz­le­re ayrı bir onur ve şeref ver­miş­tir.
Böyle bi­ri­kim­li do­na­nım­lı in­sa­nı­mız kolay ye­tiş­mi­yor. Böyle de­ğer­le­rin kıy­me­ti­ni bilip, daima ba­şı­mı­zın tacı et­me­li­yiz.
Bu güzel in­sa­nın sa­ye­sin­de Gi­re­suns­por 18 sene içe­ri­sin­de 2. Lig’den 1. Lig’e, 5 sene içe­ri­sin­de bir kere Play-off’tan yarı fi­na­le çık­mış, 44 yıl ara­dan son­ra­da Süper Lig’e çık­mış­tır. Gi­re­suns­por’umu­zun ar­ka­sın­da dağ gibi duran en büyük güç­tür.
Böyle güzel in­sa­nın Gi­re­sun ve Gi­re­suns­por sev­gi­si ol­ma­say­dı biz bu ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bi­lir miy­dik? Gi­re­sun hal­kı­nın sev­gi­si­ne ve say­gı­sı­na bı­ra­kı­yo­rum ama bence ya­ka­la­ya­maz­dık.
İşte Gi­re­sun­lu­luk, Gi­re­suns­por sev­gi­si onun­da kal­bin­de ya­şı­yor. Gi­re­suns­por’un için­de olup spor ca­mi­asın­da olan­lar daha iyi bilir. Gi­re­suns­por’a yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ve hiz­met­le­ri hiç­bir zaman dile bile ge­tir­me­yen o kadar mü­te­va­zi bir Be­ye­fen­di­dir.
Gi­re­suns­por ta­raf­tar­la­rı­nın gön­lün­de onun için taht kur­muş­tur, onun için çok se­vi­li­yor ve sa­yı­lı­yor, onun için Gi­re­sun halkı min­net ve saygı du­yu­yor.
Allah razı olsun güzel insan, varol çok yaşa… Şimdi Gi­re­sun hal­kı­nın bu muh­te­şem insan Nu­ret­tin Ca­nik­li’ye son­suz te­şek­kür­le­ri­ni ile­ti­yo­rum.
Bu sevgi ve say­gı­yı ka­zan­mak böyle ba­ba­yi­ğit in­sa­na nasip oldu. Bence kal­bi­nin gü­zel­li­ği­dir, Gi­re­sun­lu­luk duy­gu­su ancak bu kadar olur. Sözün bit­ti­ği yer bence budur.
Say­gı­de­ğer insan, bu ya­zım­da Gi­re­suns­por ta­raf­tar­la­rı­nın size olan duy­gu­la­rı­nı yaz­dım. Benim kim­se­den bir bek­len­tim yok, ol­ma­dı da ama ger­çek­le­ri pay­laş­mak in­san­lık gö­re­vi­dir. Gi­re­sun in­sa­nı­nın sa­mi­mi­ye­ti­ni ka­ğı­da dök­tüm.
Ya­zı­ma son ve­rir­ken hep sa­vun­du­ğum bir te­zi­mi yaz­mak is­ti­yo­rum. Si­ya­set yap­mak­sı­zın bir çivi çakar bir eser bı­ra­kır­sa ba­şı­mın ta­cı­dır. Saygı du­ya­rım ya­pı­lan eser ile­le­bet ta­ri­he geçer, hep dua ile anı­lır.
Gi­re­sun ve Gi­re­suns­por­lu­yum diyen her­ke­se saygı ve sev­gi­ler.

Fethi Karakayafethi@giresunileri.com

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link