GİRESUNSPOR’U 44 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPAN İSİMSİZ KAHRAMANLAR « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

GİRESUNSPOR’U 44 YIL SONRA ŞAMPİYON YAPAN İSİMSİZ KAHRAMANLAR

Bu haber 08 Haziran 2021 - 11:12 'de eklendi ve 337 views kez görüntülendi.

44 yıl önce Gi­re­suns­por’u şam­pi­yon yapan fut­bol­cu ağa­bey­le­ri­miz, fut­bol sev­gi­si­ni fut­bol aş­kı­nı Gi­re­sun hal­kı­na gö­nül­den sev­dir­miş­tir. Bu sevgi daha da bü­yü­ye­rek vaz­ge­çil­mez ol­muş­tur.
1967 yı­lın­da ku­ru­lup, 1970 yı­lın­da Süper Lig’e çıkma ba­şa­rı­sı­nı gös­te­ren fut­bol­cu ağa­bey­le­ri­miz, Gi­re­suns­por ru­hu­nu yeni ge­lecek fut­bol­cu ne­sil­le­re örnek ola­rak ser­gi­le­miş­tir. Hem de 14 ki­şiy­le Trab­zons­por’dan bile önce Süper Lig’e çık­mış­tır. İşte bu ruh; ne te­sa­düf ki yine 44 yıl sonra yine 14 ki­şiy­le şam­pi­yon­lu­ğa ve­si­le ol­muş­tur. İşte bugün bu 14 isim­siz kah­ra­man­la­rı ka­le­me almak is­te­dim.
TOL­GA­HAN, ONUR CAN ve İSMAİL HOCA
Her ikisi de en az gol yiyen ka­le­ci ün­va­nı­nı al­dı­lar. Ama bu ba­şa­rı­la­rı takım sa­vun­ma­sı­nın iyi ol­ma­sı­na bağ­lı­dır. Ama bu­ra­da bir ger­çe­ği ka­bul­len­me­miz lazım, o ger­çek­te ka­le­ci ant­re­nö­rü­müz İsmail Güney’dir, en büyük emek onun­dur, te­şek­kül­ler İsmail hocam.
HAY­RUL­LAH BİLAZER
Yıl­ma­yan mü­ca­de­le azmi, hem de de­fan­sı hem de hücum hat­tı­nı çok iyi kul­lan­dı. Şam­pi­yon­lu­ğa kat­kı­sı olan, iyi fut­bol­cu­lar­dan bir ta­ne­siy­di. Fut­bol ter­bi­ye­si ve fut­bol di­sip­li­ni­ne hay­ran kal­ma­mak, onun iyi fut­bol­cu­lu­ğu­nu ka­bul­len­me­mek olur. Gi­re­suns­por’a çok fay­da­sı oldu bun­dan son­ra­da ola­cak­tır.
HÜ­SA­METTİN TUT
Neyi var neyi yok yü­re­ği­ni or­ta­ya koyan, Gi­re­suns­por’un ru­hu­nu ya­şa­yan ender ki­şi­dir. Her ma­çın­da 3 ki­şi­lik oy­na­dı, ne sol orta ne de so­la­çı­ğı onun yar­dı­mı­na gel­me­di, fut­bo­lu bilen onu anlar, kolay değil kos­ko­ca sa­ha­da bir maçta en az 10’un üze­rin­de bin­dir­me yapıp, Gi­re­suns­por’u en iyi ileri ta­şı­yan fut­bol­cu­suy­du.
Ona ciğer mi da­ya­nır, göze hoş gel­me­ye­bi­lir, çağın fut­bo­lu kuv­ve­te da­ya­lı, zaten o top­la­rı iyi kul­lan­sa Av­ru­pa’da oy­nar­dı. Şam­pi­yon­luk­ta en çok kat­kı­sı olan ilk 5’te ye­ri­ni alan­dır bence. Ayak­la­rı­na, yü­rek­le­ri­ne sağ­lık güzel insan, fut­bol ah­la­kı, fut­bol ter­bi­ye­siy­le örnek alı­na­cak bir fut­bol­cu­dur.
SER­GEN PİÇİNCİOL
Kim ta­nı­yor­du ki Gi­re­suns­por’a ge­le­ne kadar… Sa­ha­da fut­bol ze­ka­sı­nı topla bir­leş­ti­ren, ra­ki­bi­ne ilk ham­le­yi en çabuk yapan ve kafa top­la­rın­da yük­sek ha­ki­mi­ye­ti olan, zaman zaman duran top­lar­da ce­sa­ret­li çı­kış­la­rıy­la Gi­re­suns­por’un vaz­ge­çil­me­zi oldu. İlk dev­re­de­ki ba­şa­rı­sı tar­tı­şıl­maz­dı, ikin­ci devre biraz bo­ca­la­sa da mü­da­fa­anın vaz­ge­çil­mez­le­rin­den­di, şam­pi­yon­lu­ğa kat­kı­sı ve emeği unu­tu­la­maz, yolun açık olsun çok ça­lı­şıp daha büyük ba­şa­rı­lar­da seni gör­me­li­yiz, yü­re­ği­ne sağ­lık.
MA­MA­DOU DİARRA
İşte isim­siz kah­ra­man­la­rın kendi mev­ki­sin­de en me­zi­yet­li­si, en so­ğuk­kan­lı­sı, fut­bol ze­kâ­sı­nı en iyi sa­ha­ya yan­sı­tan, ra­ki­be topa serti en iyi yapan, me­zi­yet­li fut­bol­cu­la­rın gös­ter­ge­siy­di. Ne za­ma­na ki kır­mı­zı kart gördü o güzel me­zi­yet­le­ri­ni fut­bo­lu­nu unut­tuk, çok ge­ri­le­di, birde sa­kat­lık ge­çi­rin­ce Gi­re­suns­por mü­da­fa­ası­nı to­par­la­mak çok zor oldu. O güzel me­zi­yet­le­ri­ni Süper Lig’de pe­kiş­ti­recek, fut­bol ter­bi­ye­si­ni ge­liş­ti­recek bir yıl­dız ge­li­yor. Güzel fut­bo­lu­nu Tür­ki­ye’ye ka­bul­len­di­re­cek­tir, fut­bo­lun ka­ide­le­ri­ne uyar­sa yıl­dız­la­şa­cak­tır.
MEH­MET TAŞ
Bir sezon boyu aynı tempo ile oy­na­yan Gi­re­suns­por’un tek fut­bol­cu­dur. Kolay mı Gi­re­suns­por’un kalbi ola­bil­mek, ina­nıl­maz ikili mü­ca­de­le azmi, ra­kip­le­ri­ni tatlı sert fut­bol­la yıl­dır­mak, hem mü­da­fa­aya hem de for­ve­te ina­nıl­maz yar­dım eden ve topu en iyi ile­ri­ye ta­şı­yan ve oyunu iyi oku­yan, kimi zaman 3 ki­şi­lik oy­na­yan ger­çek kah­ra­man­dır. Ön li­be­ro­da ha­ta­sız oy­na­yan ger­çek bir yıl­dız­dı bu sene. Orta sa­ha­nın yü­kü­nü zaman zaman omuz­la­rı­na aldı. Helal olsun onur­lu mü­ca­de­le­ne, ayak­ta al­kış­lan­dın, bu ba­şa­rı­yı sen hak ettin. Gi­re­suns­por seni çok öz­le­yecek.
MIC­HAL NA­LE­PA
Son yıl­lar­da Gi­re­suns­por’a gelen en iyi ya­ban­cı orta saha fut­bol­cu­su­dur. Bunu oy­na­dı­ğı fut­bol­la tüm Tür­ki­ye’ye gös­ter­di. İlk devre ba­şa­rı­sı­nı kimse tar­tı­şa­maz. O da Meh­met Taş gibi Gi­re­suns­por’un yü­kü­nü üze­ri­ne aldı, ister de­fan­sif, ister ofan­sif yö­nüy­le gücü ve kuv­ve­ti­ni topla bir­leş­ti­rip, sey­re­dil­me­ye do­yul­ma­dı ama gör­dü­ğü kır­mı­zı kart bu fut­bo­lu­na ya­kış­ma­dı.
O da Di­ar­ra gibi kay­bol­du, bir de ko­ro­na­vi­rü­se ya­ka­lan­ma­sı kon­dis­yo­nu­nu et­ki­le­di, bir daha ken­di­ni top­la­ya­ma­dı ama orta sa­ha­da, for­vet­te çok ağır yük ta­şı­dı. Kolay değil bu zor fiks­tür­de haf­ta­da 3 maç top oy­na­mak, had­din­den fazla yo­rul­du, in­şal­lah bu sene bu güzel fut­bo­lu­nu tüm Tür­ki­ye’ye gös­te­re­cek­tir, şam­pi­yon­luk­ta ilk emeği ge­çen­ler­den­dir.
EROL CAN
Gi­re­suns­por’un Gi­re­sun­lu fut­bol­cu­su ger­çek­ten isim­siz kah­ra­man­mış. Kimse ta­nı­mı­yor­du şimdi Tür­ki­ye ta­nı­yor onu… Bir fut­bol­cu­da ara­nan her türlü me­zi­yet var, güç, kuv­vet mü­ca­de­le azmi, pres ne arar­san var. Bu çağın ara­dı­ğı fut­bol­cu ilk 11’de çık­tı­ğı oy­na­dı­ğı maç­lar­da hiç ye­nil­me­di. Gi­re­suns­por bı­ra­kın 11 ki­şi­yi, rakip 11 ki­şi­yi de ta­şı­dı omuz­la­rın­da. Gizli kah­ra­man, isim­siz kah­ra­man Erol Can’dı…
En iyi za­ma­nın­da kesik yedi, küs­me­di, da­rıl­ma­dı, ‘benim hak­kı­mı ye­di­niz’ de­me­di, yü­re­ği­ni koydu, onu­ru­nu koydu, as­lan­lar gibi fut­bo­lu­nu oy­na­dı. Gi­re­suns­por ta­raf­tar­la­rı­nın kal­bi­ne girdi, zaman zaman ta­raf­tar onu oy­nat­ma­yan­la­ra çok si­tem­de bu­lun­du ama Erol’un ba­şa­rı­sı her­ke­si mutlu etti. Gi­re­suns­por’un şam­pi­yon ol­ma­sın­da en çok emeği geçen bir yıl­dız oldu. Gi­re­suns­por bu sene sen­den çok şey bek­li­yor, say­gın­la, ter­bi­yen­le yo­lu­na devam et, çok çalış, Gi­re­suns­por’da tarih yaz, sana da bu ya­kı­şır koca yü­rek­li güzel insan.
EREN KAP­TAN
Üstün fut­bol ze­ka­sı­nın sa­ye­sin­de Gi­re­suns­por’da elin­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­ma­ya ça­lış­tı. Çok büyük sa­kat­lık­lar ge­çir­di, fizik gücü ye­rin­de olsa sey­re­dil­me­ye doyum olmaz. Yine de Gi­re­suns­por’da şam­pi­yon­lu­ğu ya­şa­dı, saygı du­yu­yo­ruz, eme­ği­ne te­şek­kür edi­yo­ruz, kap­tan­lı­ğın­la ta­ri­he geç­tin, bu ba­şa­rı se­nin­dir. Aya­ğı­na sağ­lık kap­tan.
SERGİO JR.
İşte Gi­re­suns­por’u Süper Lig’e ta­şı­yan en büyük yıl­dı­zı… İnsan bu kadar mı pro­fes­yo­nel olur. Fut­bol ah­la­kı, fut­bol ter­bi­ye­si, ar­ka­daş­lık, yar­dım­laş­ma, bir yıl­dız­da ne arar­san var. Her şe­yi­ni or­ta­ya koy­muş, bir ba­kı­yor­sun mü­da­fa­anın sağ ta­ra­fın­da, bir ba­kı­yor­sun for­ve­tin sol ta­ra­fın­da, ne­re­de oy­na­tır­san oynat ‘ben oy­na­mam’ de­mi­yor atı­lan bütün gol­ler­de %90 emeği var. Ben­cil­lik nedir bil­mez, hem ‘ar­ka­daş­la­rım’ dedi hem de Gi­re­suns­por’u en iyi ile­ri­ye ta­şı­yan me­zi­yet­le­riy­le tar­tış­ma­sız, mü­kem­mel bir fut­bol­cu ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Ona met­hi­ye­ler düz­mek az bile, Bre­zil­ya­lı yıl­dız fut­bol­cu Gi­re­suns­por’u şam­pi­yon­lu­ğa ta­şı­dı. Yü­re­ği­ni, ci­ğe­ri­ni, kal­bi­ni, bey­ni­ni Gi­re­suns­por’a verdi. Seni iz­le­mek ayrı bir zevk ayrı bir ke­yif­ti. Seni unut­mak hiç kim­se­ye ya­kış­maz, ta­ri­he geç­tin artık, güzel çocuk, yıl­dız fut­bol­cu yolun açık olsun. Aynı ba­şa­rı­nı Süper Lig’de de iz­le­mek çok güzel ola­cak.
IB­RA­HI­MA BALDE
Öyle ala­yım, gö­tü­re­yim, ko­şa­yım, gol atan sant­ra­for de­ği­lim ben, benim özel­li­ğim ceza sa­ha­sı dışı ve içe­ri­sin­de ya­ka­lar­sa af­fet­mem, ayak ile kafa ile ben böyle bir gol­cü­yüm dedi res­men. Gi­re­suns­por’u şam­pi­yon yapan, me­zi­yet­li gol­le­rin kah­ra­ma­nı­yım ben, gö­re­vi­mi yap­tım Gi­re­suns­por’un ta­raf­tar­la­rı­nın kal­bin­de taht kur­dum en dedi. Eme­ği­ne sağ­lık, me­zi­ye­ti­ne sağ­lık, büyük golcü İbra­hi­ma Balde.
CANER HÜSEYİN
Sol açık­ta görev yaptı, oy­na­dı­ğı maç­lar­da elin­den gelen kat­kı­yı sun­ma­ya ça­lış­tı, yeri geldi eleş­ti­ril­di, yeri geldi met­hi­ye­ler ya­zıl­dı çi­zil­di ama şu bir ger­çek ki Gi­re­suns­por ta­raf­tar­la­rı onu bağ­rı­na bastı.
TRA­ORE
Oyun ze­ka­sı, topu kul­lan­ma ze­ka­sı, gol yol­la­rın­da­ki me­zi­ye­ti­ni, oy­na­dı­ğı kısa su­re­de her­ke­se ka­bul­len­dir­di. Bence oy­na­dı­ğı kısa sü­re­ler­de Gi­re­suns­por’a şam­pi­yon­luk he­di­ye eden gol­le­ri­ni attı, ‘ben buyum’ dedi her­ke­se… Hele Sam­suns­por’a Sam­sun’da final ma­çın­da kısa sü­re­de sa­ha­ya girip ta­ri­he ge­çecek iki golle Gi­re­suns­por’a şam­pi­yon­luk müj­de­si­ni verdi. Acaba de­vam­lı oy­na­sa neler ya­par­dı, başka me­zi­yet­le­ri­ni gör­me­mi­ze mani oldu, hak­kı­nı helal et güzel insan, sana saygı du­yu­yo­ruz, yolun açık olsun, ayak­la­rı­na sağ­lık Sam­suns­por seni unut­ma­ya­cak; Gi­re­suns­por’un ta­ri­hi­ne geç­tin.
KEREM, MİLİNKOVİÇ, HİMMET, YASİN
Şam­pi­yon­luk siz­le­rin de hakkı, kimse size gönül koy­ma­sın, oy­na­dı­ğı­nız sü­re­ce eli­niz­den gelen gay­ret­le­ri gös­ter­di­niz, te­şek­kül­ler he­pi­ni­ze.
UZODİMMA
Elin­den gelen bütün gay­re­ti, neyi var neyi yok hep­si­ni or­ta­ya koydu, oy­na­dı­ğı süre Gi­re­suns­por’a her türlü kat­kı­yı sun­ma­ya ça­lış­tı. Gi­re­suns­por’un şam­pi­yon­lu­ğun­da onun­da büyük emek­le­ri var, seni de unut­ma­ya­ca­ğız.
İşte 44 yıl sonra gelen isim­siz kah­ra­man­la­rın kar­ne­si­ni ka­le­me aldık. Ne te­sa­düf­tür ki 1970 yı­lın­da 14 ki­şiy­le Süper Lig’e çıkan Gi­re­suns­por, 44 yıl sonra yine 14 ki­şiy­le Süper Lig’e çık­mış­tır. Gi­re­sun fut­bol ta­ri­hi­ne geç­ti­niz, he­pi­niz­den Allah razı olsun, he­pi­ni­ze son­suz say­gı­lar.

Fethi Karakayafethi@giresunileri.com

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link