SON DAKİKA

Anlamlı bağış

Genel, GÜNDEM

Gi­re­sun’da fın­dık ha­sa­dı baş­la­dı

Bu haber 10 Ağustos 2020 - 8:16 'de eklendi ve 516 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da üre­ti­ci­ler, fın­dı­ğın ol­gun­laş­ma­sıy­la yeni sezon ha­sa­dı­na baş­la­dı.
Gi­re­sun Va­li­li­ğin­ce ilan edi­len 8 Ağus­tos fın­dık hasat ta­ri­hi iti­ba­rıy­la sahil ke­si­min­de­ki bah­çe­ler­de üre­ti­ci­ler hasat ger­çek­leş­ti­ri­yor.
Sahil ke­si­min­den biraz daha yük­sek böl­ge­ler­de­ki bah­çe­ler­de ilan edi­len ta­rih­ten önce erken ol­gun­la­şan fın­dı­ğı top­la­ma­ya baş­la­yan üre­ti­ci­ler ise ha­sa­da devam edi­yor.
Fın­dık üre­ti­ci­si Ali Yaman, 1970’ten beri fın­dık ye­tiş­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Fın­dı­ğın ol­gun­laş­ma­sıy­la üç gün önce ha­sa­da baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Yaman, “Bek­len­ti­miz fiyat ola­rak iyi, in­şal­lah ser­best pi­ya­sa­da da açık­la­nan fi­yat­lar üze­rin­den ürü­nü­mü­zü sa­ta­bi­li­riz.” dedi.
Yaman, fın­dı­ğın çok zah­met­li bir iş ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek “Top­la­ma­sı, çu­val­la­ma­sı, sırt­ta ta­şı­ma­sı zah­met­li. Ka­ra­de­niz çok en­ge­be­li, her yere araç gir­mi­yor. Çok emek ve­ri­yo­ruz in­şal­lah eme­ği­mi­zin kar­şı­lı­ğı­nı sezon so­nun­da ala­bi­li­riz.” diye ko­nuş­tu.
Üre­ti­ci­le­rin ço­ğu­nun ha­sa­dı bir süre sonra ta­mam­la­ya­ca­ğı­nı an­la­tan Yaman, ürü­nün değer kay­bet­me­me­si için ku­rut­ma aşa­ma­sın­da ha­va­nın gü­neş­li ol­ma­sı­nı te­men­ni etti.
Le­vent Sal­man ise bu yıl bah­çe­ler­de ürün mik­tar­la­rı­nın de­ği­şik­lik gös­ter­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, “Üç gün­dür fın­dık top­lu­yo­ruz. Fiyat bek­len­ti­miz 25 li­ra­dan aşağı ol­ma­ma­sı yö­nün­de.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.