SON DAKİKA

Giresun’a hayran kaldılar

Bu haber 19 Temmuz 2019 - 10:40 'de eklendi ve 4 views kez görüntülendi.

Zon­gul­dak’tan “Büyük Ka­ra­de­niz Kamp ve Ka­ra­van Ha­re­kâ­tı” slo­ga­nıy­la yola çıkan “Bir Tut­ku­dur Kamp ve Ka­ra­van Der­ne­ği” üye­le­ri dün Gi­re­sun’a geldi.
Der­nek üyesi olan 60 ki­şi­lik bir grup dün sabah sa­at­le­rin­de kamp yap­tık­la­rı Pi­ra­ziz Şeyh­li Kö­yün­den yola çı­ka­rak şehir mer­ke­zi­ne gel­di­ler. Gi­re­sun Be­le­di­ye­si şeh­ri­mi­ze gelen mi­sa­fir­le­re ev sa­hip­li­ği yaptı. Ge­mi­ler­çe­ke­ği Ma­hal­le­si Bo­ta­nik Park’ta mola veren ka­fi­le­ye din­len­me­le­ri sı­ra­sın­da Gi­re­sun Si­mi­di, Gi­re­sun Pas­ta­sı, Gi­re­sun Ga­zo­zu, Gi­re­sun ka­li­te fın­dık, çay, su ve kahve ik­ram­la­rın­da bu­lu­nul­du.
Ka­ra­van­la­rı­nı Bo­ta­nik Parka bı­ra­kan ka­fi­le­ye reh­ber eş­li­ğin­de be­le­di­ye araç­la­rı ile be­ra­ber Kale ve küçük bir Gi­re­sun turu da yap­tı­rıl­dı.
Ka­ra­van tut­kun­la­rı Gi­re­sun’a gel­dik­le­rin­den ve Gi­re­sun Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len ilgi, alaka ve mi­sa­fir­per­ver­lik­ten do­la­yı son de­re­ce mem­nun kal­dık­la­rı­nı ifade et­ti­ler. Ay­rı­ca ge­lecek yılda aynı zi­ya­re­ti yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı ve bu sefer Gi­re­sun’da kamp yap­mak is­te­dik­le­ri­ni de be­lirt­ti­ler.
Gelen ka­fi­le ile ya­kın­dan il­gi­le­nen Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Osman Öden, ken­di­le­ri­ni şeh­ri­miz­de ağır­la­mak­tan mem­nun kal­dık­la­rı­nı, Gi­re­sun’un da ka­ra­van tu­riz­mi­ne çok el­ve­riş­li ol­du­ğu­nu ve be­le­di­ye ola­rak çe­şit­li alt ya­pı­sı­nı oluş­tu­ra­rak pro­je­len­di­re­cek­le­ri­ni söy­le­di.