SON DAKİKA

Gi­re­sun huzur şehri

Bu haber 24 Ekim 2019 - 10:50 'de eklendi ve 2.937 views kez görüntülendi.

AK Parti Gi­re­sun İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Mah­mut Kılıç ve yö­ne­ti­mi, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Fahri Aktaş’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti. Kılıç, şeh­rin asa­yiş açı­sın­dan bir ‘huzur şehri’ ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­nün yeni hiz­met bi­na­sı­nın Gi­re­sun’a ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
Kılıç, “İli­mi­zin hu­zu­ru­nu, gü­ve­ni­ni sağ­la­yan, ge­ce­si­ni gün­dü­zü­ne katan İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Fahri Aktaş’a ve eki­bi­ne hiz­met­le­rin­den do­la­yı AK Parti Gi­re­sun İl Genç­lik Kol­la­rı ola­rak te­şek­kür ede­riz. Özel­lik­le bu şeh­rin genç­le­ri­ne yö­ne­lik Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­mü­zün her türlü fa­ali­yet­le­ri­ne tam des­tek ve­re­ce­ğiz. İsti­yo­ruz ki genç­le­ri­miz kötü alış­kan­lık­lar­dan uzak dur­sun. Böyle bir durum için­de olan genç ar­ka­daş­la­rı­mı­zı ka­zan­mak için siz­ler­le bir­lik­te üze­ri­mi­ze düşen ne varsa yap­ma­ya ha­zı­rız” dedi.
Gi­re­sun İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Fahri Aktaş ta, zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­re­rek her zaman için Gi­re­sun genç­li­ği­nin ya­nın­da bu­lun­duk­la­rı­nı söy­le­di. Aktaş, “Şeh­ri­mi­zin huzur ve gü­ven­li­ği­ni el üs­tün­de tut­mak bizim gö­re­vi­miz. Bu ko­nu­da sizin gibi genç­le­rin du­yar­lı ol­ma­sı da çok güzel, bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de bu güzel şehre olum­lu hiz­met­ler ve­re­ce­ğiz” dedi.