SON DAKİKA

GİRESUN HALKI İÇİN O KI­LI­CI ÇEK AYTEKİN BAŞ­KAN

Bu haber 26 Aralık 2019 - 10:36 'de eklendi ve 1.076 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, bir basın top­lan­tı­sı ya­pa­rak çok önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Üç dört kat şi­şi­ril­miş per­so­ne­lin ge­tir­di­ği yük­ten, ya­pı­lan pro­je­ler­den, kı­yı­da yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı pro­je­le­rin en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğın­dan, seçim ön­ce­si Mart ayın­da­ki eşe dosta ke­si­len fahiş fa­tu­ra­lar­dan bah­set­ti.
Şehir tra­fi­ği­ni ra­hat­la­ta­cak dal-çık pro­je­si başta olmak üzere ihale edil­miş, ihale aşa­ma­sı­na gel­miş proje açık­la­dı. 10 yıl­dır boş algı ve gü­lü­cük şov­la­rı son­ra­sın­da ilk kez pro­je­den, hiz­met­ten, ya­tı­rım­dan, şeh­rin ge­le­ce­ğin­den bah­se­den bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nı din­le­mek ina­nın umut ve­ri­ciy­di. Po­le­mik, sağa sola sal­la­ma, ona buna mey­dan okuma ile 10 se­ne­de mez­ra­ya çev­ri­len Ka­ra­de­niz’in in­ci­si Gi­re­sun için umut­lan­dık, umut­la­nı­yo­ruz.
Zaten son 5-6 aydır Sayın Şen­li­koğ­lu’nu bazen bir Genel Mü­dür­lük­te, bazen Bölge Mü­dür­lü­ğün­de, bazen bir Ba­ka­nın ya­nın­da, bazen Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ya­nın­da elin­de dos­ya­lar­la gö­rü­yo­ruz ve şeh­ri­mi­zin ge­le­ce­ği için umut­la­nı­yo­ruz. Allah aş­kı­na son 10 yıl­dır hiç böyle bir şeye şahit ol­du­nuz mu?
BELEDİYE BU KADAR KAD­RO­YU KAL­DI­RA­MAZ
Kim­se­nin işi, aşı, ek­me­ği elin­den alın­ma­sın da An­ka­ra, İstan­bul, Adana başta olmak üzere, CHP ve HDP’nin al­dı­ğı be­le­di­ye­ler­de bin­ler­ce insan faz­la­lık ol­du­ğu için değil, ge­rek­siz ol­du­ğu için değil, sa­de­ce ve sa­de­ce ide­olo­jik ola­rak ek­me­ğin­den edil­di. Namus sözü veren başta Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, CHP teş­ki­lat­la­rı ve yan­daş­la­rı, “Yap­ma­yın bu in­san­la­rın ek­me­ği ile oy­na­ma­yın” de­di­ler mi? Ama iş sırf seçim ka­zan­mak için 3-4 kat şi­şi­ril­miş ala­ka­sız kad­ro­lar­la dol­du­rul­muş 7-8 mil­yon lira ça­lı­şan gi­de­ri ile adeta çö­ker­til­miş Gi­re­sun Be­le­di­ye­si­ne ge­lin­ce kı­ya­met ko­pu­yor.
Allah’ın ada­le­ti­ni gö­ze­te­rek, tüy­süz ye­ti­min hak­kı­nı esas ala­rak şayet ça­lış­ma­yan, işe gel­me­yen, ge­rek­siz yere ge­rek­siz yer­ler­de ça­lı­şı­yor gö­rü­nen varsa buna son ve­ril­me­li­dir. Bir be­le­di­ye­de 3-4 kat fazla per­so­nel ça­lış­tı­rıp, hak­tan, hu­kuk­tan, ada­let­ten kimse bah­set­me­sin. Grup­laş­ma, iş ya­vaş­lat­ma, ça­lış­tır­ma­ma id­di­ala­ra ise feci bir du­rum­dur. Hiç şa­şır­ma­dım çünkü bu zih­ni­yet bu ül­ke­de ça­kı­la­cak her hiz­me­te takoz koy­mak­la mahir bir zih­ni­yet­tir, ça­lış­ma­la­rı ya­vaş­lat­mak için­de her şeyi ya­par­lar.
Sayın Şen­li­koğ­lu cesur ola­cak ve ça­lış­ma­yan, üret­me­yen, bu şehre iha­net eden kim varsa hiz­me­tin önün­de set ol­ma­sı­na mü­sa­ade et­me­me­li ve yol­la­rı ayır­ma­lı­dır. Bu konu geç bile kal­mış­tır. CHP ve yan­da­şı sen­di­ka­lar emek, ekmek ve alın teri arı­yor­lar­sa İstan­bul Be­le­di­ye­si’nin ka­pı­sın­da ay­lar­dır ekmek diye ağ­la­yan­la­rın ya­nı­na git­sin­ler. Veya uzağa git­me­ye gerek yok Ti­re­bo­lu Be­le­di­ye­si’nde ek­me­ğin­den edi­len­le­rin ya­nı­na git­sin­ler.
GE­LE­CEĞİMİZ İÇİN GEREKİRSE ŞENLİKOĞLU BEDEL ÖDE­YECEK
Sayın Şen­li­koğ­lu, ya­pı­la­cak pro­je­ler­le il­gi­li za­ma­nın­da peş­keş çe­ki­len ve büyük pa­ra­la­rın ak­ta­rıl­dı­ğı iddia edi­len yer­ler­le il­gi­li kı­lıç­la­rı çekme söy­le­min­de bu­lun­du. Baş­ka­nım, kır­mı­zı kazak giyip sı­rıt­sa­nız, köşe baş­la­rı­nı bes­le­se­niz, rant­la­rı da­ğıt­sa­nız bir daha ki dö­ne­mi­niz belki banko ola­cak­tır. Ama siz inanç­lı bir in­san­sı­nız. Ço­cuk­la­rı­mı­zın, şeh­ri­mi­zin ge­le­ce­ği için o kı­lı­cı hal­kı­mız, ge­le­ce­ği­miz için çe­kecek, bu şeh­rin ge­le­ce­ği­ni kur­ta­ra­cak­sı­nız. Mil­yon­lar­ca lira öde­ne­ği, artı mil­yon­lar­ca lira borcu bu mil­le­tin sır­tı­na ki­lit­le­yip, üç hiz­met sa­ya­ma­yan­la­rın heba et­ti­ği bu şehri ayağa kal­dır­mak zo­run­da­sı­nız.
Bu ül­ke­de hiz­me­tin değil yalan ko­nu­şa­nın, pa­lav­ra ata­nın, şi­şi­ri­len ba­lon­la­rın koca koca şe­hir­ler ka­zan­dı­ğı­nı gör­dük. Ama esas mer­te­be Allah’ın hu­zu­run­da ki mer­te­be­dir. Esas mer­te­be hiz­me­ti iba­det sa­yan­la­rın gön­lün­de ku­ra­ca­ğı­nız mer­te­be­dir. Esas mer­te­be ışıl ışıl, mo­dern, ge­li­şen tek­rar Ka­ra­de­niz’in in­ci­si olan bir Gi­re­sun’a ve­si­le ol­mak­tır. Bu mil­let ba­lo­nu da adamı da er geç görür. Kı­lı­cı­nı­zı çekin, hak­sız­lı­ğın kö­kü­nü kesin. Bu mil­let sizin ar­ka­nız­da aslan gibi du­ra­cak­tır. Gi­re­sun’un artık kay­be­decek bir günü dahi yok­tur. Daha fazla geç kal­ma­dan neş­te­ri vurun, hiz­me­ti iba­det sayan eki­bi­ni­zi ku­ra­rak, size set ol­ma­ya ça­lı­şan­la­ra yol verin git­sin. Allah utan­dır­ma­sın!

Hakan Alpaslan
Hakan Alpaslanhakan@giresunileri.com