SON DAKİKA

Giresun Doğa Koleji rekor kırdı

Bu haber 12 Eylül 2019 - 10:55 'de eklendi ve 214 views kez görüntülendi.

Eğitimde bir dünya markası olan Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Giresun’da açtığı yeni kampüsüyle başlangıç yılında 750 kaydı geçen ilk lisanslı okul olarak Türkiye rekoru kırmayı başardı

Yaz ta­ti­li bitti ve mil­yon­lar­ca öğ­ren­ci­nin he­ye­can­la bek­le­di­ği 2019-2020 eği­tim-öğ­re­tim yılı için ilk ders zili pa­zar­te­si günü çaldı.
Dün­ya­nın ikin­ci, Tür­ki­ye ve Av­ru­pa’nın en büyük özel okul­lar zin­ci­ri olan Doğa Ko­le­ji, 2019-2020 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da; İzmir Tor­ba­lı, An­ka­ra Bağ­lı­ca, Konya Bey­şe­hir, Ça­nak­ka­le Biga, Gi­re­sun ve Adı­ya­man’da aç­tı­ğı 6 yeni kam­pü­sü ile eği­tim fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı. Gi­re­sun Doğa Ko­le­ji, 30 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım­la, okul ön­ce­si, il­ko­kul, or­ta­okul ve lise olmak üzere top­lam 750 öğ­ren­ci ile Gi­re­sun’da eği­tim-öğ­re­tim fa­ali­yet­le­ri­ne start verdi. Gi­re­sun Doğa Ko­le­ji, baş­lan­gıç yı­lın­da 750 kaydı geçen ilk li­sans­lı okul ola­rak Tür­ki­ye re­ko­ru kırdı.
Eği­tim-öğ­re­tim­de bir dünya mar­ka­sı olan Doğa Ko­le­ji, proje mo­del­li eği­tim an­la­yı­şı­nı be­nim­se­ye­rek, öğ­ren­ci­le­rin bi­lim­sel dü­şün­me be­ce­ri­le­ri­ne sahip, bil­gi­yi doğru kul­lan­ma­nın yanı sıra yeni bil­gi­ler üre­te­rek, ya­şa­dı­ğı top­lu­ma fay­da­lı bi­rey­ler ola­rak çok yönlü ye­tiş­me­le­ri­ni sağ­lı­yor.