SON DAKİKA

GİRESUN YASTA

Genel, GÜNDEM

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ BACA KAPAĞI VE YAĞMURSUYU IZGARASI SATIN ALINACAKTIR

Bu haber 06 Mart 2019 - 10:14 'de eklendi ve kez görüntülendi.

2019 YILI KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BACA KAPAĞI VE YAĞMURSUYU IZGARASI ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/94664

1-İdarenin

a) Adresi : HACIMIKTAT MAH. ALPASLAN CAD. NO:1 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası : 444 4 028 – 4542162651

c) Elektronik Posta Adresi : hesap@giresun.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkililerinin göstereceği yerlere teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalandıktan sonra 30 gün içinde mallar idarenin göstereceği yerlere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şeyhkeramettin Mah. Laçin Sok. No:28 Kat: 4 Giresun Beledyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonu

b) Tarihi ve saati : 28.03.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici aynı zamanda teslim edeceği malların tasarımından, malzeme veya işçilikten doğacak

kusurların bulunmayacağını garanti etmektedir. Bu garantiler, malların sözleşmede belirtilen

nihai varış yerine teslim edilmesinden sonra en az 12 ay geçerli olacaktır. Bu süreler içerisinde,

Yüklenici aşağıdakilerden sorumlu olacaktır;

Tüm tamir işlerinden Kusurlu ekipmanın bir ay içinde yerine konması Bakım için gerekli olan yedek parçaların sağlanması Tamir işi için gereken tüm işçilik hizmetleri. Yukarıdaki sorumluluklar, Garanti süresi içerisinde, Yüklenici İdareye herhangi bir masraf olmayacak şekilde, tüm hataları İdareden bildirimi almasından sonraki bir ay içerisinde onaracak veya yenileyecek şekilde yerine getirilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra; yüklenici imalata başlamadan önce, Giresun Belediyesi

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne, imalata yeterlilik için malzemelerden 1’ er adet numune

gönderecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şeyhkeramettin Mah. Laçin Sok. No:28 Kat:3 Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Şefliği adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyhkeramettin Mah. Laçin Sok. No:28 Kat:3 Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bu ihalede teknik şartname, idari şartname ve sözleşme bir bütün olarak değerlendirilecektir.