SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

FİSKOBİRLİK bugün fın­dık alım­la­rı­na baş­lı­yor

Bu haber 19 Ağustos 2019 - 11:03 'de eklendi ve 25 views kez görüntülendi.

Özerk­leş­me­sin­den sonra ya­şa­dı­ğı olum­suz gün­le­ri ge­ri­de bı­ra­kan Fın­dık Tarım Satış Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği (FİSKOBİRLİK), pi­ya­sa­dan 25 kuruş fazla fi­yat­la bugün alım­la­ra baş­lı­yor.
FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, özerk­leş­me­nin ar­dın­dan ya­şa­nan bir­ta­kım sı­kın­tı­la­rı ge­ri­de bı­ra­ka­rak bir­li­ğin ye­ni­den ya­pı­lan­ma sü­re­ci­ni ta­mam­la­ma­sı­nın ar­dın­dan 2013 yı­lın­dan beri pi­ya­sa­ya gi­re­rek fın­dık al­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Geçen yıl fın­dık se­zo­nun­da 15 bin ton fın­dık alımı yap­tık­la­rı­nı ve ta­ma­mı­nı peşin ola­rak öde­dik­le­ri­ni kay­de­den Bay­rak­tar, 2019 ürünü fın­dık alı­mı­na da bugün baş­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di.
Bay­rak­tar yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Her sene bir ön­ce­ki yıla göre biraz daha fazla ürün al­ma­yı ve bü­yü­me­yi he­def­li­yo­ruz. 2018 yı­lın­da 15 bin tonu aşkın fın­dık alımı yap­tık ve he­de­fi­mi­ze ulaş­tık. Özerk­leş­me­nin ar­dın­dan ya­şa­nı­lan geçiş sü­re­cin­de­ki sı­kın­tı­lar­dan do­la­yı üre­ti­ci gö­zün­de­ki olum­suz ima­jı­mız ye­ri­ni gü­ve­ne bı­rak­ma­ya baş­la­dı. Üre­ti­ci her geçen yıl ürü­nü­nü kendi ku­ru­lu­şu olan FİSKOBİRLİK’e sat­ma­yı ter­cih eder hale geldi. Alım mik­ta­rı­mız her geçen yıl ar­tı­yor. Bu bizi mutlu edi­yor. FİSKOBİRLİK pi­ya­sa ak­tör­le­rin­den biri ko­nu­mu­na geldi” dedi.
“FİSKOBİRLİK 25 KURUŞ FAZLA VE­RE­REK PEŞİN ALIM YA­PA­CAK”
Üre­ti­ci­le­rin tes­lim et­tik­le­ri ürü­nün pa­ra­sı­nı peşin ala­bi­le­cek­le­ri­ni kay­de­den Bay­rak­tar, “Alım­lar için tüm ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dı. Geç­miş yıl­lar­da ol­du­ğu gibi alım po­li­ti­ka­mız peşin ya da ema­net sis­te­mi ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Çift­çi­miz tes­lim et­ti­ği ürü­nün is­ter­se pa­ra­sı­nı peşin ala­cak, is­ter­se de ema­ne­te de­po­la­rı­mı­za bı­ra­ka­bi­lecek. Bizi ter­cih edecek üre­ti­ci­mi­zin fın­dık­la­rı­nı al­ma­ya ha­zı­rız, ge­lecek tüm fın­dı­ğı ala­bi­li­riz. Şuan pi­ya­sa tam ola­rak be­lir­len­me­miş olsa da Gi­re­sun’da 16 TL’den sa­tı­lan fın­dık batı böl­ge­le­rin­de ise 15,5 TL’den sa­tı­lı­yor. Bugün peşin alım ya­pa­cak olan FİSKOBİRLİK daha önce ifade et­ti­ği­miz gibi pi­ya­sa­nın üze­rin­de 25 kuruş fazla fiyat ve­re­cek­tir” dedi.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN