SON DAKİKA

EYP İLE MÜ­CA­DE­LE KU­RU­LU TOP­LAN­DI

Bu haber 17 Ekim 2019 - 10:50 'de eklendi ve 69 views kez görüntülendi.

Vali Harun Sa­rı­fa­kı­oğul­la­rı baş­kan­lı­ğın­da El Ya­pı­mı Pat­la­yı­cı­lar (EYP) ile Mü­ca­de­le Ku­ru­lu top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Va­li­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da; “EYP nedir? Terör ör­güt­le­ri­nin EYP’yi ter­cih se­bep­le­ri ne­ler­dir? Kro­no­lo­jik sı­ra­ya göre Gi­re­sun’da son 10 yılda mey­da­na gelen EYP olay­la­rı, mayın/ EYP is­ta­tis­tik­le­ri ve EYP ile mü­ca­de­le­de Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğın­ca ya­pı­lan ça­lış­ma­lar” hak­kın­da bilgi ve­ril­di, elde edi­len ve­ri­ler ve alı­na­cak ön­lem­ler ko­nu­sun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nul­du.