SON DAKİKA

“EN­GEL­LERİ BİRLİKTE AŞA­CA­ĞIZ”

Bu haber 10 Mayıs 2019 - 11:17 'de eklendi ve 48 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu 10-16 Mayıs En­gel­li­ler Haf­ta­sı ne­de­niy­le bir mesaj ya­yın­la­dı.
En­gel­li va­tan­daş­la­rın sa­de­ce bir gün veya bir haf­ta­da ha­tır­lan­ma­dı­ğı­nı ifade ede­rek, en­gel­li­le­rin top­lum içe­ri­sin­de ya­şam­la­rı­nı daha da ko­lay­laş­tır­mak için her ke­si­min elin­den ge­le­ni yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vurgu yapan Baş­kan Şen­li­koğ­lu me­sa­jın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi; “En­gel­li­le­rin so­run­la­rı­nın, yılın be­lir­li bö­lüm­le­rin­de değil yılın her günü gün­dem­de tu­tul­ma­sı, en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın gün­lük ya­şam­da kar­şı­laş­tık­la­rı zor­luk­la­rı aşa­bil­me­le­ri için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı, on­la­rın sos­yal ya­şam­da çok daha fazla ve aktif şe­kil­de yer al­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı, top­lum­sal bir görev ol­ma­sı­nın yanı sıra in­sa­ni bir zo­run­lu­luk­tur. Unut­ma­ma­lı­yız ki he­pi­miz birer en­gel­li ada­yı­yız. En­gel­li ar­ka­daş­la­rı­mı­za ge­re­ken ilgi ve des­te­ği sağ­la­ma­lı ve on­la­rı yal­nız bı­rak­ma­ma­lı­yız. Bu duygu ve dü­şün­ce­le­rin top­lu­mu­mu­zun en has­sas me­se­le­le­rin­den biri olan en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mız­la il­gi­li du­yar­lı­lı­ğın art­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı di­le­ğiy­le, 10-16 Mayıs En­gel­li­ler Haf­ta­sı’nı kut­lu­yo­rum” dedi.