SON DAKİKA

Anlamlı bağış

Genel, GÜNDEM

“Ekonomi vampirleri hüsrana uğrayacak”

Bu haber 11 Ağustos 2020 - 8:30 'de eklendi ve 3.218 views kez görüntülendi.

Karadere; “Maliye ve Hazine Bakanımız Berat Albayrak üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak Türkiye’deki sistemi ele geçirmeyi hedefleyen ekonomi vampirleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacaklar.”

“AMAÇ­LA­RI; TÜRKİYE’MİZİ ELE GEÇİRMEK”

Es­pi­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ka­ra­de­re, Tür­ki­ye’ye eko­no­mik an­lam­da komp­lo ku­ra­bil­mek için ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da kirli se­nar­yo­lar üre­til­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
“Bir si­ya­set­çi ola­rak değil işa­da­mı ola­rak ko­nu­şu­yo­rum” diyen Baş­kan Ka­ra­de­re, “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de böl­ge­sin­de ve dün­ya­da her alan­da söz sa­hi­bi bir ülke ha­li­ne gelen ül­ke­mi­zin yük­se­li­şi­nin önünü ke­se­bil­mek için eko­no­mi vam­pir­le­ri yine düğ­me­ye bas­tı­lar. Amaç­la­rı belli; Ül­ke­mi­zi ele ge­çir­mek. Geç­miş­te bunu de­fa­lar­ca de­ne­di­ler ve ba­şa­rı­lı ola­ma­dı­lar, bu defa da ba­şa­rı­lı ola­ma­ya­cak­lar” dedi.

“KRİZ TEL­LAL­LA­RI GE­RE­KEN CE­VA­BI ALA­CAK”

Ka­ra­de­re, ga­ze­te­mi­ze özel yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Tür­ki­ye’yi eko­no­mik ve si­ya­sal an­lam­da ye­ni­den di­zayn etmek is­te­yen bu kirli eller, Ma­li­ye ve Ha­zi­ne Ba­ka­nı­mız Berat Al­bay­rak üze­rin­den Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ı hedef ala­rak, Tür­ki­ye’deki sis­te­mi ele ge­çir­me­yi he­def­li­yor­lar. Bunu bir si­ya­set­çi ola­rak değil, bu şehre ve bu ül­ke­ye katma değer sağ­la­yan bir işa­da­mı ola­rak söy­lü­yo­rum. Tüm Tür­ki­ye oy­nan­ma­ya ça­lı­şı­lan kirli oyu­nun far­kın­da­dır.
Aziz mil­le­ti­miz bu kriz tel­lal­la­rı­na geç­miş­te ol­du­ğu gibi bu­gün­de ge­re­ken ce­va­bı en iyi şe­kil­de ve­recek, he­ves­le­ri­ni ku­şak­la­rın­da bı­ra­ka­cak­tır” diye ko­nuş­tu.