SON DAKİKA

“Eği­tim sü­re­ci­miz so­run­suz iş­li­yor”

Bu haber 15 Eylül 2020 - 10:30 'de eklendi ve 189 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’da, “İlköğ­re­tim Haf­ta­sı” do­la­yı­sıy­la çe­lenk sunma tö­re­ni dü­zen­len­di.
Va­li­lik önün­de ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de, Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­tuğ­rul To­su­noğ­lu, Ata­türk Anıtı’na çe­lenk sundu.
Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan tören sona erdi.
Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­tuğ­rul To­su­noğ­lu, İlköğ­re­tim Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, 2020-2021 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.
To­su­noğ­lu, 31 Ağus­tos-18 Eylül ara­sın­da Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­nın ta­li­mat­la­rı doğ­rul­tu­sun­da uzak­tan eği­tim fa­ali­yet­le­ri yü­rü­tül­dü­ğü­nü anım­sa­ta­rak, bir ta­raf­tan da okul­la­rın 21 Eylül’de baş­la­ya­cak yüz yüze eği­ti­me hazır hale ge­ti­ril­me­si için el­le­rin­den gelen ça­ba­yı gös­ter­dik­le­ri­ni ak­tar­dı.
To­su­noğ­lu, gerek okul­lar­da öz­ve­ri­li ida­re­ci ve öğ­ret­men­le­rin ça­lış­ma­la­rı ge­rek­se Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nün öğ­ren­ci­le­re en ka­li­te­li eği­ti­mi sun­mak için oluş­tur­du­ğu alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rıy­la eği­tim sü­re­ci­nin so­run­suz iş­le­di­ği­ni kay­det­ti.