SON DAKİKA

DES­TEĞİN KAR­ŞI­LI­ĞI HİZMET OLA­RAK DÖ­NÜ­YOR

Bu haber 25 Nisan 2019 - 10:39 'de eklendi ve 59 views kez görüntülendi.

31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Se­çim­le­rin­de Keşap hal­kı­nın ye­ni­den des­te­ği­ni ala­rak bir 5 yıl daha be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Keşap Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Emür, sağ­la­nan des­te­ğin kar­şı­lı­ğı­nı hiz­met ola­rak sun­ma­ya devam edi­yor.

Keşap Be­le­di­ye­si ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te il­çe­de alt ve üst yapı hiz­met­le­ri­nin hı­zı­nı ar­tır­dı.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Emür’ün ta­li­ma­tı doğ­rul­tusn­da, başta yol so­run­la­rı olmak üzere Keşap’ın tüm so­run­la­rı­nın çö­zü­mü­nü he­def­le­yen Keşap Be­le­di­ye­si Fen İşleri ekip­le­ri Fın­dık­lı Ma­hal­le­si Düz Bahçe Gönep ve Ka­ra­be­dir Ma­hal­le­si Çu­kur­köy mev­ki­in­de be­ton­la­ma ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yor.
Baş­kan Emür, yap­tı­ğı açık­la­ma­da hiç­bir ma­hal­le­nin as­falt ve be­ton­suz kal­ma­ma­sı için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di.
“Ya­pı­lan be­ton­la­ma ça­lış­ma­la­rı ile yol­la­rın eski gö­rü­nü­mün­den kur­ta­rı­lıp, daha es­te­tik ve kul­la­nış­lı hale ge­ti­ril­me­si amaç­la­nı­yor” diyen Emür, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
“Fen iş­le­ri ekip­le­ri­miz Fın­dık­lı Ma­hal­le­si Düz Bahçe Gönep ve Ka­ra­be­dir Ma­hal­le­si Çu­kur­köy mev­ki­in de be­ton­la­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor­lar. Yol stan­dart­la­rı ya­pı­lan ça­lış­ma­lar­la her geçen gün daha da iyiye gi­di­yor, ula­şım ka­li­te­si daha da ar­tı­yor” dedi.