SON DAKİKA

“Dereli yeniden ayağa kalkacak”

Bu haber 15 Eylül 2020 - 10:35 'de eklendi ve 181 views kez görüntülendi.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu: “Çok kısa zaman içerisinde ilçemiz yeniden inşa edilecek.”

Gi­re­sun’da 22 Ağus­tos’ta mey­da­na gelen selde büyük zarar gören De­re­li il­çe­sin­de, bina yı­kım­la­rı devam edi­yor.
De­re­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Şen­li­koğ­lu, böl­ge­de ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti­nin yol aç­tı­ğı ha­sa­rın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için yoğun ça­lış­ma yü­rü­tül­dü­ğü­nü söy­le­di.
Risk­li ol­du­ğu be­lir­le­nen, ara­la­rın­da ka­mu­ya ait bi­na­la­rın da bu­lun­du­ğu 120-130 ci­va­rın­da bina için yıkım ka­ra­rı alın­dı­ğı­nı be­lir­ten Şen­li­koğ­lu, devam eden yı­kım­la­rın bu hafta ta­mam­lan­ma­sı­nın he­def­len­di­ği­ni ifade etti.
Şen­li­koğ­lu, yeni bi­na­lar ile iş yer­le­ri­nin ya­pı­mı için de sü­re­cin iş­le­til­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ke­rek, “Dev­le­ti­mi­zin tüm im­kan­la­rı il­çe­mi­ze ak­ta­rıl­mış du­rum­da. Ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­dı ve hızlı bir şe­kil­de ha­sar­lar gi­de­ri­li­yor. Çok kısa zaman içe­ri­sin­de de il­çe­miz ye­ni­den inşa edi­lecek. De­re­li ye­ni­den ayağa kal­ka­cak” dedi.
Be­le­di­ye ola­rak za­rar­la­rın gi­de­ril­me­si nok­ta­sın­da il­gi­li ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ol­duk­la­rı­nı, ekip­le­rin sa­ha­da gece gün­düz ça­lış­tı­ğı­nı kay­de­den Şen­li­koğ­lu, şun­la­rı söy­le­di:
“Va­tan­da­şın bütün is­tek­le­ri­ne cevap ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Kent mer­ke­zi kadar yük­sek ke­sim­de­ki ma­hal­le­le­ri­miz­de de ciddi ha­sar­lar mev­cut. Bu­ra­lar­da dev­le­ti­miz ta­ra­fın­dan ku­ru­ma sağ­la­nan des­tek­ler­le alt­ya­pı ve üst yapı ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Çok kısa za­man­da da plan­la­ma­la­rı­mız doğ­rul­tu­sun­da bi­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız.”