Ço­cuk­lar­da 1-3 Yaş Dö­ne­mi­nin Önemi « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

Ço­cuk­lar­da 1-3 Yaş Dö­ne­mi­nin Önemi

Bu haber 30 Ekim 2021 - 10:51 'de eklendi ve 910 views kez görüntülendi.

Ebe­veyn­le­ri il­gi­len­di­ren bu ya­zım­da ilk ço­cuk­luk veya erken ço­cuk­luk dö­nem­le­ri kap­sa­mın­da bil­gi­ler ve­re­ce­ğim. Ki­şi­li­ği­mi­zin te­mel­le­ri­ni atan bu dö­nem­le­re dik­kat edil­me­si, ço­cuk­la­rın ki­şi­lik olu­şu­mu açı­sın­dan ol­duk­ça önem­li­dir. Peki bu dö­nem­le­rin önemi nedir? Olmaz ise ne ola­bi­lir?
Ön­ce­lik­le sokak kül­tü­rü­nün ye­nil­di­ği, tek­no­lo­ji­nin ge­tir­di­ği yeni dün­ya­da, geç­miş­te kalan ebe­veyn ve çocuk iliş­ki­le­ri­ni şimdi ile kı­yas­la­ma­mak ge­re­kir. Bu an­lam­da dün­ya­nın git­ti­ği yönde yeni kav­ram­la­rı, dü­şün­ce­le­ri ve duy­gu­la­rın ge­li­şi­mi­ni kabul et­mek­te fayda var. Bu ko­nu­yu ele al­ma­mın en temel se­be­bi 1-3 yaş ara­sın­da olan ço­cuk­la­rın de­ği­şen dün­ya­da yeni düzen üze­ri­ne adap­te ol­ma­la­rı. Bu yaş ara­lı­ğın­da olan ço­cuk­la­rın doyum nes­ne­le­ri anüs ile il­gi­li ey­lem­le­ri­dir. Bu dönem ba­ğım­sız­lık ve anne baba de­ne­ti­min­den ay­rı­la­cak ol­ma­nın öncü dö­nem­le­rin­den­dir.
Ne yap­ma­lı­yız, kıs­mı­na ge­lecek olur­sak, katı bir tu­va­let eği­ti­mi so­nu­cun­da aşırı dü­zen­li­lik, katı gö­rüş­lü­lük, inat­çı­lık, dik ka­fa­lı­lık, cim­ri­lik gibi özel­lik­ler ge­li­şe­cek­tir. Bu ne­den­le “Uyum­lu” bir eği­tim ile bir­lik­te özerk­lik, ba­ğım­sız­lık, gi­ri­şim­ci­lik ve iş­bir­li­ği ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da te­mel­ler atıl­mış ola­cak­tır. Kı­sa­ca­sı bu dönem içe­ri­sin­de ço­cuk­lar en geç 4 yaş ol­mak­la bir­lik­te tu­va­let eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­mış ol­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Son ola­rak tüm Tür­ki­ye’nin 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­nı kut­lar sağ­lık­lı ve güzel gün­ler di­le­rim.

TOLGA ZEYNEL GÖKtolga@hotmail.com.bb

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link