CHP HER HİZMETE KARŞI! « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

CHP HER HİZMETE KARŞI!

Bu haber 15 Eylül 2021 - 13:57 'de eklendi ve 1.312 views kez görüntülendi.

10 yıl CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len ve memur, işçi maaşı öde­ye­me­yecek du­ru­mu ge­ti­ri­le­rek yak­la­şık 250-300 mil­yon borç­la bı­ra­kı­lan Gi­re­sun Be­le­di­ye­sin­de, yeni bir tar­tış­ma baş gös­ter­di. Son yerel se­çim­ler­de yö­ne­ti­mi (En­ka­zı) dev­ra­lan Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, bir ta­raf­tan bı­ra­kı­lan borç­lar­la bo­ğu­şur­ken, bir ta­raf­tan da 10 yılda adeta büyük bir köye dö­nüş­tü­rü­len şehre pro­je­ler ka­zan­dır­ma mü­ca­de­le­si­ne girdi. Bir­çok proje baş­la­dı ve bitti, bir­çok pro­je­de devam edi­yor. Gi­re­sun yeni viz­yo­nu, cad­de­le­ri ve pro­je­le­ri ile şü­kür­ler olsun ki iyi bir yola gir­miş du­rum­da. Ama ma­ale­sef gerek ulu­sal­da ge­rek­se ye­rel­de hiz­met üret­me­yen, üre­ti­len hiz­me­ti en­gel­le­me­ye ça­lı­şan CHP boş dur­mu­yor.
CHP MECLİS ÜYE­LERİ TE­LE­FERİK PRO­JESİNE DE KARŞI ÇIKTI
Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu’nun pro­je­le­ri ve va­at­le­ri ara­sın­da olan te­le­fe­rik pro­je­si için adım­lar atıl­dı. Lakin ül­ke­de ya­pı­lan köprü, tünel, yol, ha­va­ala­nı, has­ta­ne, baraj, nük­le­er sant­ral, maden ara­ma­sı gibi dev pro­je­le­re karşı çıkan ve ik­ti­da­ra gel­dik­le­rin­de dur­du­ra­cak­la­rı­nı söy­le­yen CHP, ye­rel­de de aynı tu­tu­mu­nu sür­dü­rü­yor. Sayın Şen­li­koğ­lu’nun yap­tı­ğı açık­la­ma­ya göre, CHP be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ili­miz için mu­az­zam ge­ti­ri­le­ri ola­cak olan Te­le­fe­rik Pro­je­si’ne de karşı çık­mış­lar. Deh­şe­te düş­me­mek, hay­ret et­me­mek müm­kün değil. Bir Gi­re­sun­lu, şeh­ri­ne ya­pı­la­cak olan böy­le­si muh­te­şem bir pro­je­ye neden karşı çıkar?
10 SENE BUN­LAR­DAN TE­LE­FERİK YA­LAN­LA­RI DİNLE­MEDİK Mİ?
Gi­re­sun Be­le­di­ye­si­ni borç ba­ta­ğı­na ba­tı­ran ve 10 yılda hiç­bir hiz­met üret­me­yen CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı da her seçim ön­ce­sin­de “Te­le­fe­rik ya­pa­ca­ğız!” diye va­at­ler de bu­lun­ma­dı mı? O zaman alkış tu­tan­lar, şimdi tu­riz­mi can­lan­dı­ra­cak, ili­mi­ze can­lı­lık ka­zan­dı­ra­cak bu muh­te­şem pro­je­ye niye karşı çı­kı­yor? İnanın ya­zar­ken bile hicap du­yu­yo­rum. 50 ya­şı­na yak­laş­tım bu ül­ke­de ya­pı­lan her ulu­sal ve yerel hiz­me­tin kar­şı­sın­da hep CHP set ol­ma­ya ça­lış­mış­tır. Val­la­hi an­la­mak müm­kün değil! Köprü di­yor­sun “İste­me­zük”, baraj di­yor­sun “İste­me­zük”, has­ta­ne di­yor­sun “İste­me­zük”, “ha­va­ala­nı di­yor­sun “İste­me­zük”.
“Te­le­fe­rik Pro­je­si” Gi­re­sun İline büyük ka­za­nım­lar sağ­la­ya­cak pres­tij bir pro­je­dir. CHP veya pay­daş­la­rı ne ya­par­sa yap­sın Gi­re­sun hal­kı­nın ta­ma­mı­na ya­kı­nı bu pro­je­ye büyük des­tek ver­mek­te­dir. Sayın Şen­li­koğ­lu, in­şal­lah bu pro­je­yi ta­mam­la­ya­rak ili­mi­ze dev bir hiz­met daha ka­zan­dır­ma­lı­dır.

Hakan Alpaslan
Hakan Alpaslanhakan@giresunileri.com

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link