SON DAKİKA

ÇAY­KUR yaş çay alım­la­rı­na bugün baş­la­ya­cak

Bu haber 10 Mayıs 2019 - 11:06 'de eklendi ve 53 views kez görüntülendi.

ÇAY­KUR Genel Müdür Ve­ki­li Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı yaş çay alım kam­pan­ya­sı­nın bugün baş­la­ya­ca­ğı­nı, bi­rin­ci sür­gün ko­ta­sı­nı dönüm ba­şı­na 500 ki­log­ram ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Alim, ÇAY­KUR’da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, yaş çay alımı için hazır ol­duk­la­rı­nı ifade etti.
Fab­ri­ka­lar­da tüm ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Alim, “ÇAY­KUR, bin 314 memur, bin 422 daimi kad­ro­lu işçi, 8 bin 932 mev­sim­lik per­so­nel­le kam­pan­ya­ya gi­recek. İnşal­lah bir sı­kın­tı çek­me­den, üre­ti­ci­ler­le kar­şı­lık­lı iyi ni­yet­le bu yılı ne­ti­ce­len­dir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız.” dedi.
Alim, 780 bin 849 dekar alan­da, 196 bin 350 üre­ti­ci­nin üre­tim ya­pa­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, şöyle devam etti:
“Geçen yıl 732 bin ton yaş çay aldık. Özel sek­tö­rün çay alı­mın­da yavaş git­me­si ne­de­niy­le üre­ti­ci ÇAY­KUR’u seçti. Bugün iti­ba­rıy­la 35 bin ton kuru çay sa­tı­şı yap­tık. Stok­la­rı­mız 70 bin ton se­vi­ye­sin­de. 1,5 ton kuru çay ih­ra­ca­tı ya­pıl­dı. Soğuk çayda 30 mil­yon litre satış ya­pıl­dı. 50 dev­let ku­ru­lu­şu­na 60 tona yakın kuru çay sa­tı­şı ya­pıl­dı. Bu ku­rum­lar ara­sın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, SGK ve as­ke­ri ku­rum­lar var.”
Ka­li­te­ye önem ve­re­cek­le­ri­ni ifade eden Alim, “Üre­ti­ci­le­ri­miz daha güzel çay sa­ta­cak. Üre­ti­ciy­le yö­ne­ti­ci­le­ri­miz iç içe ola­cak. Ama­cı­mız ka­li­te­li çay almak, çayın ge­le­ce­ği­ni kur­tar­mak. Bu ni­yet­le baş­lan­gıç ya­pa­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
Alim, çayın ya­ban­cı iş­çi­le­re top­la­tıl­ma­sı­nın ka­li­te­yi boz­du­ğu­nu, ve­ri­min de azal­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Yusuf Ziya Alim, “10 Mayıs iti­ba­rıy­la kam­pan­ya­yı açı­yo­ruz. Bi­rin­ci sür­gün ko­ta­sı­nı dönüm ba­şı­na 500 ki­log­ram ola­rak be­lir­le­dik. Bi­rin­ci sür­gün­de­ki çay ka­li­te­li olur­sa ikin­ci çay­da­ki ko­ta­mız da yük­sek ola­bi­lir ancak ka­li­te­li çay ala­maz­sak ikin­ci sür­gün­de ko­ta­yı kurum le­hi­ne te­la­fi etmek zo­run­da­yız.” dedi.
Alım­la­ra büyük ola­sı­lık­la böl­ge­nin ta­ma­mın­da aynı anda baş­la­ya­cak­la­rı­nı, bu yıl 4. sür­gün çay gel­me­ye­ce­ği için yaş çayda biraz azal­ma bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.
RAN­DE­VU SİSTEMİ DEVAM EDİYOR
Ran­de­vu sis­te­mi­ni kal­dır­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Alim, şun­la­rı kay­det­ti:
“Üre­ti­ci­le­ri­miz­den çay bah­çe­si 5 de­kar­dan az olan­lar haf­ta­da en az 3 gün, 5 ile 10 dekar arası olan­lar 4 gün, 10 de­kar­dan fazla olan­lar ise haf­ta­da 6 gün çay sa­ta­bi­lecek. Her­kes ça­yı­nı ken­di­si­ne ve­ri­len sü­re­de taze ola­rak top­la­ya­bi­lecek. Ran­de­vu­lu sis­te­mi kal­dır­mı­yo­ruz. Üre­ti­ci­le­rin is­tek­le­ri doğ­rul­tu­sun­da de­ğiş­tir­dik ve es­ne­te­rek daha uzun va­de­de top­la­ma­la­rı­na imkan sağ­la­dık.”
Geçen yıl 910 ki­log­ram beyaz çay alımı ya­pıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Alim, “Kam­pan­ya ile be­ra­ber beyaz çay alı­mı­na da baş­la­ya­ca­ğız. Yaş çay ki­log­ram fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­siy­le beyaz çayın fi­ya­tı­nı da be­lir­le­miş ola­ca­ğız. Ge­lecek hafta fi­ya­tın açık­lan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Alim, ya­rın­dan iti­ba­ren ih­ti­yaç çer­çe­ve­sin­de mev­sim­lik işçi alı­mı­na da baş­la­na­ca­ğı­nı bil­dir­di.