CANİKLİ’DEN ALUC­RA’YA BÜYÜK MÜJDE « Giresun İleri Gazetesi

SON DAKİKA

CANİKLİ’DEN ALUC­RA’YA BÜYÜK MÜJDE

Bu haber 22 Ocak 2021 - 8:49 'de eklendi ve 742 views kez görüntülendi.

Giresun’a yapılan her yatırımın altında imzası bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin katkılarıyla hayırsever bir vatandaş tarafından Giresun’un Alucra ilçesine 16 derslikli İmam Hatip Lisesi yapılacak

Gi­re­sun’a sağ­lık­tan spora, ula­şım­dan eği­ti­me kadar ya­pı­lan her ya­tı­rı­mın al­tın­da im­za­sı bu­lu­nan AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li’nin kat­kı­la­rıy­la ha­yır­se­ver bir va­tan­daş ta­ra­fın­dan Aluc­ra’ya 16 ders­lik­li İmam Hatip Li­se­si ya­pı­la­ca­ğı müj­de­len­di. Pro­je­si il­gi­li ha­yır­se­ver va­tan­daş ve Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ara­sın­da ya­pı­lan pro­to­kol ile net­le­şen 16 ders­lik­li İmam Hatip Li­se­si’nin in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nın en kısa sü­re­de baş­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. Bi­lin­di­ği gibi Gi­re­sun eği­ti­mi­ne kat­kı­sı ol­ma­sı için AK Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li sa­ye­sin­de daha önce Bu­lan­cak, Gö­re­le, Ey­ne­sil, Güce, Ça­nak­çı ve Pi­ra­ziz il­çe­le­rin­de de yine ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­rın kat­kı­la­rıy­la son tek­no­lo­ji kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan okul pro­je­le­ri ha­ya­ta ge­çi­ril­miş­ti. Son ola­rak Aluc­ra’da ha­ya­ta ge­çecek olan proje il­çe­de büyük se­vin­ce yol açtı.