SON DAKİKA

CANİKLİ “RABİA NAZ” İÇİN ARAŞ­TIR­MA ÖNER­GESİ VERDİ

Bu haber 22 Nisan 2019 - 12:03 'de eklendi ve 52 views kez görüntülendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün tüm detaylarıyla birlikte aydınlatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma önergesi verdi.

AK Parti Eko­no­mi­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ret­tin Ca­nik­li, TBMM Baş­kan­lı­ğı­na Rabia Naz Vatan’ın ölü­mü­ne iliş­kin araş­tır­ma öner­ge­si verdi. AK Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Nu­ret­tin Ca­nik­li’nin Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği araş­tır­ma öner­ge­si­nin ge­rek­çe­sin­de, Gi­re­sun’un Ey­ne­sil il­çe­sin­de 12 Nisan 2018 ta­ri­hin­de evi­nin önün­de ya­ra­lı şe­kil­de bu­lu­nan ve kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­be­den 11 ya­şın­da­ki Rabia Naz’la il­gi­li ka­mu­oyun­da çe­şit­li tar­tış­ma­la­rın ya­şan­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di.
Ço­cuk­la­rın yaşam hak­kı­nın ko­run­ma­sı ile il­gi­li ya­şa­nan so­run­la­rın tes­pit edil­me­si, alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­le­rin be­lir­len­me­si­nin büyük önem ta­şı­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, özel­lik­le şüp­he­li çocuk ölüm­le­ri­nin ka­mu­oyun­da derin ya­ra­lar aç­tı­ğı ve ge­le­ce­ğin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rın her türlü hak ve hu­ku­ku­nun ko­run­ma­sı­nın amaç­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.