SON DAKİKA

“Cahil değilse, ifadesi kasıtlıdır”

Bu haber 21 Ekim 2019 - 9:27 'de eklendi ve 112 views kez görüntülendi.

GZO Başkanı Karan’ın, “150 bin ton fındık nerede?” sorusuna cevap veren GTB Başkanı Bölük, “Bu açıklamayı şiddetle kınıyor, bilgiden yoksun, provokatif ve maksatlı bir açıklama olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi ve Karan’ı cahillikle suçladı!

Gi­re­sun Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Hamza Bölük, Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan’ın, geçen hafta içe­ri­sin­de yap­tı­ğı açık­la­ma­ya çok sert bir cevap verdi.
Karan’ın 2018-19 ih­ra­cat ra­kam­la­rıy­la Ti­ca­ret Bor­sa­sı ve­ri­le­ri­nin bir­bi­ri­ni tut­ma­dı­ğı, yak­la­şık 150 bin ton ka­buk­lu fın­dı­ğın Ti­ca­ret Bor­sa­la­rın­da işlem gör­me­di­ği­ni ya da ört­bas edil­di­ği­ni sa­vu­na­rak, “Yak­la­şık 150 bin ton ka­buk­lu fın­dık el al­tın­dan mı alı­nıp sa­tıl­dı?” so­ru­su­nu de­ğer­len­di­ren Bölük, şun­la­rı kay­det­ti; “Gi­re­sun Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Nu­rit­tin Karan’ın yap­tı­ğı açık­la­ma en hafif ifa­dey­le bu­lun­du­ğu ma­ka­mın so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­ma­dan, bilgi sa­hi­bi ol­ma­dan, fikir sa­hi­bi ol­ma­nın en basit ör­ne­ği­dir. Fın­dık ta­cir­le­ri­ni el al­tın­dan fın­dık alıp sat­mak­la itham et­mek­le suç­la­yan Sayın Karan, ne kadar bil­gi­den yok­sun ol­du­ğu­nu göz­ler önüne ser­miş­tir. Sayın Karan, ih­ra­cat ya­pı­la­cak bir ürü­nün fa­tu­ra­sı ol­ma­dan ih­ra­ca­tı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı bi­le­me­yecek kadar cahil de­ğil­se, ifa­de­si ka­sıt­lı­dır. Çünkü en az 478 bin 228 ton fın­dık bor­sa­lar­da tes­cil edil­miş­tir. Bu fın­dık­la­rın ifade et­ti­ği gibi 329 bin 557 tonu müs­tah­sil alışı, 148 bin 671 tonu ise, 7143 Sa­yı­lı Kanun ile ta­nı­nan stok affı ile fın­dık ta­cir­le­rin­ce ya­pı­lan stok affı kap­sa­mın­da­ki stok ka­yıt­la­rı­nın dü­zel­til­me­si, stok­la­rın­dan var olan fın­dık­la­rın fa­tu­ra­lan­dı­rıl­ma­sıy­la bor­sa­lan­dı­ğı­nı bil­me­den, öğ­ren­me­den, araş­tır­ma­dan açık­la­ma­lar yap­ma­sı bu­lun­du­ğu ku­ru­ma ya­kış­ma­yan; üre­ti­ci­le­ri ve ka­mu­oyu­nu ya­nılt­ma­ya ve ku­ru­mu­mu­za karşı bir algı oluş­tur­ma ça­ba­sı de­ğil­se dü­pe­düz ca­hil­lik­tir.”

Bölük, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

“2019-2020 fındık sezonunun yaşandığı, üreticimizin ürünlerini devletimizin desteği ile en iyi fiyattan sattığı, bereketli bir sezonu geçirdiğimiz, özellikle fındık ihraç potansiyelimizin oldukça yoğun miktarlarda olduğu şu günlerde maalesef bulundukları konum itibariyle sorumluluk ve söylediklerinin nereye varacağını hesap ederek konuşması gerekenlerin toplumu istila ettiği bir dönemde, talihsiz bir açıklama ile karşılaşmanın üzüntüsünü yaşamakta ve herkesin önüne geldiği gibi konuşabildiği ve kurumları zedeleyici ve yaralayıcı yaklaşımlarla hiç bir yere varamayacaklarını hatırlatarak, değerlendirmede bulunacağımız konuya geçmek istiyorum.

BULUNDUĞU MAKAMIN SORUMLULUĞUNU TAŞIMADAN…

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’ın, 18.10.2019 tarihinde basına yaptığı açıklama en hafif ifadeyle bulunduğu makamın sorumluluğunu taşımadan, bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmanın en basit örneğidir. Fındık Tacirlerini el altından fındık alıp satmakla itham etmekle suçlayan Sn. Karan, ne kadar bilgiden yoksun olduğunu gözler önüne sermiştir.

Fındığın % 80’e yakını yurt dışına ihraç edilen bir ürün olup tamamı kayıt altına alınmaktadır. 2018-2019 fındık mahsulünün 559 bin 864 ton olduğunu, ancak borsalarda işlem gören fındığın 329 bin 557 ton gerçekleştiğini ifade etmektedir. Doğrudur. Aradaki fark 230 bin 307 ton fındığın borsa sistemine ve vergi sistemine girmediğini ifade etmektedir. Bu yanlıştır. Devamla 2018-2019 ihraç sezonunda ise 239 bin 119 ton ihracat gerçekleştiğini (-ki 2018 ürünü miktarını kastetmektedir) bununla 478 bin 228 ton kabuklu fındığa tekabül ettiği ifade edilmektedir. Doğrudur.

BU BASİRETSİZ BİR İDARECİLİK, MASLAHATÇILIKTIR

Sayın Karan, ihracat yapılacak bir ürünün faturası olmadan ihracatının mümkün olmadığını bilemeyecek kadar cahil değilse, ifadesi kasıtlıdır. Çünkü en az 478 bin 228 ton fındık borsalarda tescil edilmiştir. Ancak, bu fındıkların ifade ettiği gibi 329 bin 557 tonu müstahsil alışı, geriye kalan 148 bin 671 tonu ise 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok affı ile fındık tacirlerince yapılan stok affı kapsamındaki stok kayıtlarının düzeltilmesi, stoklarından var olan fındıkların faturalandırılmasıyla borsalandığını bilmeden, öğrenmeden, araştırmadan açıklamalar yapması bulunduğu kuruma yakışmayan; üreticileri ve kamuoyunu yanıltmaya ve kurumumuza karşı bir algı oluşturma çabası değilse düpedüz cahilliktir. Stokta olmayan bir malın bir kilogram dahi bile olsa fatura tanzim edilmeden satılamayacağını bilmeyen birinin mali müşavirlik yaptığını düşünmek dahi istemiyorum. Bir mali müşavir olarak fındık sektöründeki stok affı miktarını devletin kayıtlarından öğrenebilir araştırabilirdi. Oysa kolay bir yol seçip suçlamayı seçmiştir. Bu basiretsiz bir idarecilik, maslahatçılıktır. Bu açıklamayı şiddetle kınıyor, bilgiden yoksun, provokatif ve maksatlı bir açıklama olduğunu ifade etmek istiyorum.

Ticaret Borsalarının üyeleri ülke ülke pazar ararken, kapı kapı dolaşıp yeni pazarlara fındık ihracatı gerçekleştirme çabasında iken, Türkiye’deki toplam dikili alanda 700 bin hektarda tahmini 776 bin ton üretim yapılıyorken, Giresun özelinde ise 118 bin hektarda dönüm başına ortalama 72 Kg. üretim yapılırken, Dünya’da diğer üretici ülkelerin dekar başı üretimlerinin ortalama 200 Kg. olduğu göz önüne alındığında daha fazla ürün elde etmemizin yöntemlerini aramanız gerekirken; (sektörün sattığı, ihraç ettiği) bizim sattığımız fındıkların hesabını yapmanız, hep fındık fiyatlarını konuşuyor olmanız artık birilerinin buna dur demesinin zamanının geldiğini sizlere hatırlatması gerektiğini düşünmekteyiz.

KİŞİ KARŞISINDAKİNİ KENDİSİ GİBİ ZANNEDERMİŞ

Sadece oturduğunuz yerden başkalarını itham ederek, görevinizi layıkıyla yapma gayretinde olmadığınızı aynaya baktığınızda kendinizin suretini görerek herkesi kendiniz gibi zannettiğinizi düşünüyorum. Çünkü ünlü düşünür Mevlana’nın bir sözü vardır. “Kişi karşısındakini kendisi gibi zannedermiş.” bu söz tamda herkesi kendisi gibi zannedenler için söylenmiş doğru bir sözdür.

Sn. Karan, Ziraat Odası Başkanı olarak Fındık konusunu bilmemenizi, fındık ticareti konusunu bilmemenizi anlayışla karşılıyorum ama en azından Fiskobirlik Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sn. Başkan Lütfi Bayraktar’a soramadığınız soruları Fiskobirlik’te çalışan çok kıymetli bu konulara vakıf bürokratlara sorarak, en azından fındık ticareti konusunda ve borsa kayıtları hususunda bilgi sahibi olabilirdiniz. Oysa ne araştırma ne de ticaret konusunda bilgi sahibi olmadığınız halde çıkıp bu konuda Ziraat Odası Başkanı sıfatıyla açıklamalarda bulunuyorsunuz. Bunu iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir.

İSPAT EDEMEZSEN O KOLTUKTA OTURMAYACAKSIN

Ülkemizin çok önemli bir dönemden geçtiği şu günlerde fındık ticaretine omuz vermiş ve bu ürünün kıymetlendirilmesine ömrünü adamış insanları, kurumları, kuruluşları, istihdam yaratmak için ticarette çok önemli zorluklara göğüs geren girişimcileri mesnetsiz, okuduğunu anlamayan, analiz ve sentez yapamayan, konuştuğundan sorumsuz olduğunu zanneden şahsınızın söylemleriyle zedelemenize, kurumları bu şekilde aşağı çekmeye matuf söylemlerinize artık ‘dur’ diyeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Yaptığınız iş eleştirmeden öte iftira atmaktır. İspatlayamadığınız işte de müfterisiniz. İddia ettiğiniz konular devletin maliyesi tarafından kayıt altına alınmış ve vergisi yatırılmış hususlardır. Aksini ispat edemezsen tekrar söylüyorum o koltukta oturmayacaksın. Bu konuyla ilgili mücadeleyi her platformda yapmayı bundan sonrasında kendimize görev adlediyoruz.

Konu bu minvalde iken ve kendisi de bu konu hakkında bilgi sahibi olmadan popülaritesini; girişimci, Türk fındığını kıymetlendirmek için var gücü ile çalışan ticaret erbabını, sanayicisini, ihracatçısını karalamak üzerinden yükseltmeye çalışmamanızı, Türk fındığına daha fazla değer zinciri oluşturmak üzerine kurgulu bir yol izlemeniz gerektiğini zatıalinize hatırlatıyor, ağzınızdan çıkan lafın esiri olmamak için kırk düşünüp bir konuşmasını tavsiye ediyorum. Konuyu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine arz ediyorum.”

 

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN