SON DAKİKA

BU REZALETİN SORUMLUSU KİM?

Bu haber 18 Ekim 2019 - 10:27 'de eklendi ve 1.300 views kez görüntülendi.

Kendi çıkarları için Giresun’u adeta kapalı bir cezaevi haline getiren Giresun Limanı’ndaki ucube yapılaşmanın kim ya da kimler tarafından desteklendiğinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor

DE­PO­LA­RI SÜS­LE­YE­REK GÖZ BO­YA­MA ÇA­BA­SIN­DA­LAR

Gi­re­sun’un ka­na­yan ya­ra­sı ha­li­ne gelen Gi­re­sun Li­ma­nı’ndaki çar­pık ya­pı­laş­ma ko­nu­sun­da çok önem­li ge­liş­me­ler ya­şan­dı­ğı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı. “Gi­re­sun’a is­tih­dam sağ­la­ya­ca­ğız” ba­ha­ne­siy­le şeh­rin önüne set çeken ve Gi­re­sun’u adeta ka­pa­lı bir ce­za­evi­ne dö­nüş­tü­ren liman sa­hip­le­ri­nin, Gi­re­sun hal­kı­nın tüm has­sa­si­yet­le­ri­ni gö­zar­dı ede­rek, yeni bir hamle daha yap­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Ka­ra­dan büyük liman ve küçük liman ara­sı­nı adeta bir sur gibi de­po­lar­la ka­pa­tan liman sa­hip­le­ri­nin, or­ta­ya çıkan gö­rün­tü kir­li­li­ği­ni ka­muf­le ede­bil­mek için de­po­la­rı üç bo­yut­lu Gi­re­sun’un ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri­nin re­sim­le­riy­le süs­le­me­ye ha­zır­lan­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Liman yet­ki­li­le­ri­nin bu ham­ley­le Gi­re­sun­lu­la­rın tep­ki­le­ri­ni bir nebze olsun azalt­ma­yı ve ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­me­yi amaç­la­dık­la­rı ifade edil­di.

ŞİMDİ DE DENİZİ DOL­DUR­MA­YA HA­ZIR­LA­NI­YOR­LAR!

Gi­re­sun Li­ma­nı ko­nu­sun­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin bun­lar­la da sı­nır­lı ol­ma­dı­ğı öğ­re­nil­di. Ka­ra­dan şeh­rin de­niz­le bağ­lan­tı­sı­nı kesen Gi­re­sun Li­ma­nı’nın, şim­di­de de­ni­zi dol­dur­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı bil­gi­si­ne ula­şıl­dı. Liman yet­ki­li­le­ri­nin büyük ve küçük men­di­rek ta­raf­la­rın­dan de­ni­zi dol­du­ra­rak yeni de­po­lar yap­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı ifade edil­di. Bu­nun­la da ye­tin­me­yen liman sa­hip­le­ri­nin, ku­lis­ler­de yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler­de ilin si­ya­set­çi­le­ri­ni zorda bı­ra­ka­cak ifa­de­ler kul­lan­dık­la­rı da or­ta­ya çıktı. Liman yet­ki­li­le­ri­nin yap­tık­la­rı ikili gö­rüş­me­ler­de Gi­re­sun­lu si­ya­set­çi­le­rin li­man­da­ki çar­pık ya­pı­laş­ma­yı des­tek­le­dik­le­ri yö­nün­de ifa­de­ler kul­lan­dık­la­rı ve bu sa­ye­de bü­rok­ra­si­de­ki iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­tük­le­ri ifade edil­di. Ken­di­le­ri­ni “Gi­re­sun’un sa­hi­bi­yiz” gibi görme cü­re­tin­de ol­duk­la­rı öğ­re­ni­len liman sa­hip­le­ri­nin, bu gücü ne­re­den al­dık­la­rı, Gi­re­sun Li­ma­nı’ndaki bu ucube ya­pı­laş­ma­ya kim ya da kim­le­rin des­tek ol­du­ğu­nun zaman kay­bet­me­den ka­mu­oyu­na açık­lan­ma­sı is­te­ni­yor.