SON DAKİKA

BU NE VIP SEVDASI!

Bu haber 07 Haziran 2019 - 10:42 'de eklendi ve 1 views kez görüntülendi.

CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havaalanı’nda hakkı olmadığı için VIP salonundan geçişine izin verilmeyince, Vali’ye ve polislere hakaretler yağdırdı!

 

CHP İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ekrem İma­moğ­lu, Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nda hakkı ol­ma­dı­ğı halde VIP hiz­me­tin­den ya­rar­lan­mak is­te­di. Ha­va­ala­nı yet­ki­li­le­ri buna mü­sa­ade et­me­yin­ce İma­moğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, VIP sa­lo­nu­nda Vali’ye ve ha­va­ala­nın­da gö­rev­li po­lis­le­re ha­ka­ret­ler yağ­dır­dı.
Ordu Va­li­li­ği, dün CHP İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ekrem İma­moğ­lu’nun Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nda VIP sa­lo­nun­da neden ol­du­ğu olay ne­de­niy­le bir açık­la­ma yaptı.
Ordu Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: “05.06.2019 Çar­şam­ba günü saat 20.00 sı­ra­la­rın­da CHP İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ekrem İma­moğ­lu’nun özel uçak­la Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’ndan İstan­bul’a se­ya­hat ede­ce­ği bil­gi­si üze­ri­ne gü­ven­lik açı­sın­dan ge­rek­li tüm ted­bir­ler alın­mış­tır. Aynı gün saat 22.20 sı­ra­la­rın­da kon­voy eş­li­ğin­de ha­va­li­ma­nı­nın VIP oto­par­kı­na giriş yapan CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Seyit Torun, Ekrem İma­moğ­lu ve ka­fi­le­de­ki­ler araç­la­rın­dan ine­rek, VIP giriş ka­pı­sın­dan ter­mi­nal bi­na­sı­na giriş yap­mak is­te­miş­ler­dir. Bu te­şeb­büs üze­ri­ne, Ha­va­li­ma­nı Mülki İdare Amir­li­ği­ne bil­di­ri­len 14 ki­şi­lik Uçak Yolcu Ma­ni­fes­to­sun­da (Ekrem İma­moğ­lu, Nes­li­han İma­moğ­lu, Hasan İma­moğ­lu, Hava İma­moğ­lu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Vey­sel Taş­de­mir, Zilan Ka­ra­kurt, Onur Günal, Gül­şah İnce, Çağ­lar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp VIP sa­lo­nu­nu kul­lan­ma hak­kı­na sahip kişi ol­ma­dı­ğı, ken­di­le­ri­ne ifade edil­miş­tir.
VIP sa­lo­nu­nu kul­lan­ma ko­nu­sun­da ıs­rar­cı olan CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ordu Mil­let­ve­ki­li Seyit Torun’a, İl Em­ni­yet Müdür Yar­dım­cı­sı Gen­cer Bay­ram ta­ra­fın­dan Milli Sivil Ha­va­cı­lık Gü­ven­lik Prog­ra­mın­da yer alan ‘VIP Sa­lon­la­rın­dan sa­de­ce Per­so­nel ve Pren­sip­ler Genel Mü­dür­lü­ğün­ce bil­di­ri­len lis­te­de be­lir­ti­len makam sa­hip­le­ri ya­rar­la­nır’ hükmü ha­tır­la­tı­la­rak, ken­di­le­ri­ne Ekrem İma­moğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­le­rin rical lis­te­sin­de bu­lun­ma­dık­la­rın­dan VIP sa­lo­nu­na alı­na­ma­ya­ca­ğı be­lir­til­miş­tir.
Bu iza­hat ve ikaz­la­ra al­dır­ma­yan Ekrem İma­moğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler, VIP sa­lo­nu ka­pı­sın­da görev alan polis me­mur­la­rı­na mu­ka­ve­met etmek ve on­la­rı itmek su­re­tiy­le VIP sa­lo­nu­nu işgal et­miş­ler­dir. Bu es­na­da ap­ro­na çıkış ka­pı­sı önün­de ge­rek­li ön­lem­ler alın­mış olup, gru­bun ap­ro­na çık­ma­sı­na izin ve­ril­me­miş­tir. Ap­ro­na çık­ma­sı­na izin ve­ril­me­yen grup, tek­rar VIP oto­par­ka yö­nel­di­ği es­na­da, VIP sa­lo­nu içe­ri­sin­dey­ken Ekrem İma­moğ­lu ken­di­si­ne re­fa­kat eden po­lis­le­re hi­ta­ben ‘Bu Vali tam bir it’ ifa­de­si­ni kul­lan­mış­tır.
Grup, daha sonra iç hat­lar gidiş ter­mi­na­li­ne yö­nel­miş ve bu nok­ta­ya gel­dik­le­rin­de, gruba sivil ha­va­cı­lık pro­se­dü­rü ge­re­ği do­ku­nul­maz­lı­ğı bu­lu­nan mil­let­ve­ki­li hariç diğer şa­hıs­la­rın kapı de­dek­tör­le­rin­den aran­mak su­re­tiy­le geç­me­le­ri ge­rek­ti­ği ha­tır­la­tıl­dı­ğın­da, şa­hıs­lar bu ikaz­la­ra da al­dır­ma­ya­rak, hepsi bir­den aran­ma­dan geç­mek is­te­miş­ler­dir. Bu es­na­da CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Ordu Mil­let­ve­ki­li Seyit Torun, polis me­mur­la­rı­na hi­ta­ben ‘Tay­yip’in uşak­la­rı bun­lar. Hay­si­yet­siz­ler, şe­ref­siz­ler’ di­ye­rek, ha­ka­ret­te bu­lun­muş­tur.
Or­du-Gi­re­sun Ha­va­li­ma­nı’nda ya­şa­nan olay­la il­gi­li ge­rek­li ka­me­re ka­yıt­la­rı mev­cut olup, ha­ka­ret içe­rik­li ifa­de­ler­le il­gi­li yasal iş­lem­ler Va­li­li­ği­miz­ce baş­la­tı­la­cak­tır.
Ka­mu­oyu­nun bil­gi­si­ne ve tak­dir­le­ri­ne say­gıy­la su­nu­lur.”