SON DAKİKA

“Bu bir bayrak yarışıdır”

Bu haber 09 Mart 2020 - 10:31 'de eklendi ve 7.437 views kez görüntülendi.

AK Parti İl Başkanı Tatlı; “Siyaseti ikbal kapısı değil mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz.”

AK PARTİ’DE KONG­RE HE­YE­CA­NI
AK Parti Ti­re­bo­lu ve Gö­re­le ilçe kong­re­le­ri ya­pıl­dı. Gi­re­sun İl Ko­or­di­na­tö­rü Erkan Er­tunç Balta’nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len genel kul­lar­da, Ti­re­bo­lu İlçe Baş­ka­nı Yaşar Dik­men ve Gö­re­le İlçe Baş­ka­nı Kamil Ok güven ta­ze­le­di. İlçe kong­re­le­ri bu ay içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan Güce ve Keşap Ola­ğan Genel Ku­rul­la­rıy­la devam edecek.
“KONG­RE­LERİMİZ HA­YIR­LI OLSUN”
AK Parti İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, Gö­re­le ve Ti­re­bo­lu ilçe kong­re­le­rin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, daha güçlü bir AK Parti ola­rak ilçe kong­re­le­ri­ni bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ta­mam­la­ya­cak­la­rı­nı kay­det­ti. Tatlı, “Bu ha­re­ke­ti gün­lük si­ya­se­tin kav­ram­la­rı­na hap­set­me­ye ça­lı­şan­lar her de­fa­sın­da hayal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­lar. AK Parti’yi geç­mi­şin ka­lıp­la­rıy­la ta­nım­la­ma­ya ça­lı­şan­lar daima ya­nıl­dı­lar, hüs­ra­na uğ­ra­dı­lar. Kav­ga­yı, çıkar ça­tış­ma­sı­nı si­ya­set­le­ri­nin mer­ke­zi­ne yer­leş­ti­ren­ler bizim ara­mız­da­ki şu mu­hab­be­ti, şu sar­sıl­maz bağı bir türlü an­la­ya­ma­dı­lar.
Bizim gö­zü­müz­de tüm ma­kam­lar, tüm un­van­lar ge­çi­ci­dir, fa­ni­dir, bun­la­rın hepsi de mil­le­ti­mi­zin ken­di­si­ne hiz­met et­me­miz için bize ver­di­ği birer ema­net­ten iba­ret­tir. Bu­gün­le­re de sü­rek­li ken­di­mi­zi ye­ni­le­ye­rek, ge­liş­ti­re­rek gel­dik. Her­kes re­ha­ve­te ka­pıl­sa bile bizim buna hak­kı­mız yok­tur. Her­kes yo­rul­sa, yor­gun düşse dahi bizim böyle bir lük­sü­müz ola­maz. Her­kes kızsa, da­rıl­sa, üzül­se bile, biz bu şe­kil­de asla dav­ra­na­ma­yız. Zira biz, ‘aş­kı­nan ça­lı­şan yo­rul­maz’ di­ye­rek bu yolda yü­rü­dük. Allah bu teş­ki­la­ta omuz veren her­kes­ten razı olsun. Bir ön­ce­ki dö­nem­de görev yapan bütün dava kar­deş­le­ri­me te­şek­kür edi­yo­rum. Bu bir bay­rak ya­rı­şı­dır. Siz­ler­de al­dı­ğı­nız bu kutlu bay­ra­ğı daha ileri gö­tü­re­ce­ği­ni­ze ina­nı­yo­rum. AK Par­ti­mi­zin 7. Ola­ğan Ti­re­bo­lu ve Gö­re­le ilçe kong­re­le­ri­miz ha­yır­lı olsun” dedi.