SON DAKİKA

BİN­LER­CE ÇA­LI­ŞA­NI İŞTEN ÇI­KA­RAN CHP, İŞÇİ SA­VU­NU­CU­SU OLDU!

Bu haber 22 Ağustos 2019 - 10:56 'de eklendi ve 827 views kez görüntülendi.

Salı günü CHP Gi­re­sun İl Baş­kan Ve­ki­li Av. Murat Bek­taş be­ra­be­rin­de bu­lu­nan Mil­let­ve­ki­li Ne­ca­ti Tığlı, Mer­kez İlçe Baş­ka­nı Hakan Tür­ker ile dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da Gi­re­sun Be­le­di­ye­si’nin işçi çı­kar­ma­sı­na yö­ne­lik açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
İşçiye, emek­çi­ye, ek­me­ği­nin pe­şin­de ko­şa­na sahip çık­mak asil bir dav­ra­nış­tır. Ama Gi­re­sun CHP yet­ki­lik­le­ri bence sa­de­ce komik du­ru­ma dü­şü­yor­lar. Çünkü sizin Genel Baş­ka­nı­nız Sayın Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu, 31 Mart Ma­hal­li İda­re­ler Se­çi­mi ön­ce­sin­de be­le­di­ye­le­ri ka­zan­ma­la­rı ha­lin­de hiç kim­se­nin işine son ver­me­ye­cek­le­ri­ni açık­la­dı ve namus sözü verdi. Ne sözü ver­miş? Namus! İnsan için en kut­sal şey­ler­den biri olan na­mu­su­nun üze­ri­ne söz verdi.
Peki, ne oldu? Bolu, Adana başta olmak üzere CHP’nin ka­zan­dı­ğı il ve il­çe­ler­de işçi kı­yı­mı baş­la­dı. İşin­den olan yüz­ler­ce insan An­ka­ra’ya yü­rü­dü ve sizin genel mer­ke­zi­ni­ze ge­le­rek gö­rüş­mek is­te­di. Genel Baş­ka­nı­nız dahil siz­ler üç may­mu­nu oy­na­dı­nız. Hani emek­çi sev­da­nız? Hani iş, aş pe­şin­de olan­lar­la olan mu­hab­be­ti­niz? Sa­mi­mi de­ğil­si­niz. Eğer sizin için be­le­di­ye AK Par­ti­li ise ne ya­par­sa yap­sın suç­tur. Ama CHP’li be­le­di­ye baş­ka­nı ya­pı­yor­sa mut­la­ka hak­lı­dır, kar­şı­sın­da ki işçi, emek­çi değil ban­ka­ma­tik ça­lı­şa­nı­dır!
TİRE­BO­LU’YA NİYE SESSİZ KAL­DI­NIZ?
Der­si­niz ki “Bolu, Adana ve on­lar­ca il­çe­de işçi kı­yı­mı oldu ama bize uzak” hemen yanı ba­şı­nız­da Ti­re­bo­lu Be­le­di­ye­si’nde yak­la­şık 40 kişi işten çı­ka­rıl­dı. “CHP’li olsun ol­ma­sın des­tek ve­re­ce­ğiz” di­yor­su­nuz. Hadi bu­yu­run on­la­ra da des­tek ve­rin­de gö­re­lim sizin emek­çi sev­da­nı­zı. Me­se­le emek, ekmek değil, me­se­le si­ya­si­dir. Eğer Genel Baş­ka­nı­nız dahil siz­ler namus sözü ver­di­ği­niz sözde dur­say­dı­nız, diğer emek­çi­le­re de sahip çık­say­dı­nız sa­mi­mi­ye­ti­ni­ze gü­ve­nir­dik. Ge­ri­si tek ke­li­me ile şov­dur, al­gı­dır si­ya­set­tir. Ya­pı­lan basın top­lan­tı­sın­da Ahmet Bilge kar­de­şim Ti­re­bo­lu’da atı­lan iş­çi­le­ri so­run­ca cevap “Kem küm, falan filan” işte sa­mi­mi­yet­siz ol­du­ğu­nu­zun bel­ge­si. Ora­da­ki­le­rin işi ek­me­ği, aşı, ço­lu­ğu­nun ço­cu­ğu­nun rızkı değil mi? Onlar insan, onlar ana, onlar baba değil mi? Ama AK Par­ti­li ise bir tek­me­de siz vurun değil mi?
SİZ ÖNCE NAMUS SÖ­ZÜ­NÜ­ZÜ TUTUN SONRA EMEK­TEN EMEKÇİDEN BAH­SEDİN
İnsan­lar na­mus­la­rı için can­la­rı­nı ver­mek­te­dir. Namus nedir eştir, aile­dir, bay­rak­tır, va­tan­dır, din­dir, iman­dır, ezan­dır. Biz bun­la­rı na­mu­su­muz kabul eder, ge­re­kir­se uğ­run­da can ve­ri­riz. Şimdi bu kadar kut­sal bir ol­gu­nun yani na­mu­su­nun üze­ri­ne yemin eden Genel Baş­ka­nı­nız ve on­la­rın tem­sil­ci­si ola­rak siz­ler ilk önce namus sö­zü­nü­zü tutun. Sonra baş­ka­la­rı­na iş, aş, emek, ekmek şov­la­rı yapın. Na­mu­su­na sahip çık­ma­yan (Edi­len yemin belli) iş­çi­ye, emek­çi­ye sahip çı­ka­maz. Bin­ler­ce in­sa­nın ek­me­ği­ne kan doğ­ra­yıp bu ta­raf­ta kimse hak, hukuk mu­hab­be­ti yap­ma­sın.
Öte yan­dan iş akdi sona eren­ler­le top­lan­tı ya­pa­cak­mış­sı­nız. Eğer zerre işçi, emek­çi hakkı dü­şü­nü­yor­sa­nız o top­lan­tı­lar­da CHP’li Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın Ti­re­bo­lu’da ek­me­ğin­den et­ti­ği 40 ki­şi­yi de ya­nı­nı­za alın. Alın ki mil­let sa­mi­mi­ye­ti­ni­zi gör­sün. Aynı şe­kil­de Bolu, Adana be­le­di­ye baş­kan­la­rı dahil HDPKK’lı be­le­di­ye baş­kan­la­rı da için­de olmak kay­dıy­la bin­ler­ce in­sa­nı işten atan Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nı kı­na­yın. Hadi var mı­sı­nız?
ŞENLİKOĞLU DİK DUR­MA­LI GERİ ADIM AT­MA­MA­LI
Biz in­san­lar işin­den, ek­me­ğin­den, aşın­dan olsun de­mi­yo­ruz. Fakat 114 bin ta­be­la nü­fu­su olan dağ­lık yer­le­şim ne­de­niy­le yüz öl­çü­mü kı­sıt­lı bir şe­hir­de 1800’e yakın bir işçi ça­lış­ma­sı veya ça­lı­şı­yor gö­rün­me­si tek ke­li­mey­le skan­dal­dır.
Sayın CHP yet­ki­li­le­ri bir araş­tır­sın ba­ka­lım bu yüz öl­çüm­de ve nü­fus­ta ki il ve il­çe­ler kaç işçi ça­lış­tı­rı­yor­lar? Bazı bü­yük­şe­hir­ler­de bile bu kadar işçi ça­lış­tı­rıl­mı­yor. Siz büt­çe­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nı işçi ve diğer har­ca­ma­la­ra ve­rir­se­niz nasıl iş üre­tecek, proje ya­pa­cak­sı­nız?
Bir ko­me­di daha var ney­miş Sayın Kerim Aksu bun­la­rı işten çı­kar­ma­mış. Oy uğ­ru­na, kad­ro­laş­ma adına, se­çim­de ver­di­ği söz­ler adına yüz­ler­ce in­sa­nı be­le­di­ye­ye dol­du­ran Sayın Aksu değil mi zaten? Onun işi hiz­met de­ğil­di ki zaten, se­çi­mi ka­zan­dın mı yeter! Borç­lan öde, borç­lan öde! 10 se­ne­de 4 hiz­met say­ma­dan be­le­di­ye­yi borç ba­ta­ğı­na ba­tı­ran da Kerim Aksu’dur.
So­ra­rım size kendi iş­let­me­niz olsa 10 kişi ile dönen iş ye­ri­ni­ze 100 kişi alır ça­lış­tı­rır mı­sı­nız? Bu ma­kam­lar hiz­met ma­ka­mı­dır, işçi bulma ku­ru­mu değil. Sayın Şen­li­koğ­lu geç kal­mış­tır. Al­dı­ğı­mız du­yum­lar ça­lış­ma­yan, or­ta­da ol­ma­yan, ban­ka­ma­tik­ten maaş alan on­lar­ca insan ol­du­ğu yö­nün­de­dir. Emi­nim ki Sayın Baş­kan bun­la­rı tes­pit et­miş­tir. Gi­re­sun hal­kı­na bu öl­çek­te ki bir be­le­di­ye­nin hangi kad­ro­lar­la hiz­met ve­re­bi­le­ce­ği, büt­çe­nin ne ka­da­rı­nın per­so­nel gi­de­ri­ne git­ti­ği, çı­ka­rı­lan­la­rın sa­ha­da ol­ma­dı­ğı ile il­gi­li bil­gi­ler ve­re­rek, hal­kı­mı­zı bil­gi­len­di­re­rek, alın teri dök­me­yen kim varsa iş ak­di­ne son ver­me­li­dir.
Yoksa biz daha çok CHP ve emek­çi şovu iz­le­riz…

Hakan Alpaslan
Hakan Alpaslanhakan@giresunileri.com