SON DAKİKA

Başkan Ere­ner va­tan­daş­la çay soh­bet­le­rin­de bu­lu­şu­yor

Bu haber 21 Şubat 2020 - 10:07 'de eklendi ve 141 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun’un Gö­re­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Ere­ner, dü­zen­le­nen çay soh­bet­le­rin­de va­tan­daş­lar­la bir araya ge­li­yor. Gö­re­le­li­ler, çay soh­bet­le­rin­de ta­lep­le­ri­ni ilk elden Baş­kan Ere­ner’e ile­te­bi­li­yor.
Gö­re­le Be­le­di­ye Baş­ka­nı Tolga Ere­ner, ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­nen çay soh­bet­le­rin­de va­tan­daş­la bu­lu­şu­yor. Say­fi­ye Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri­ni çaya davet eden Baş­kan Ere­ner, va­tan­daş­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di. Ma­hal­le sa­kin­le­ri çay soh­be­tin­de Baş­kan Ere­ner’e sorun ve ta­lep­le­ri­ni ilet­ti. Sa­mi­mi bir or­tam­da geçen soh­bet­te ma­hal­le ile il­gi­li gün­cel ko­nu­lar da ele alın­dı. Va­tan­daş­la­rı tek tek din­le­yen Baş­kan Ere­ner, gen­cin­den yaş­lı­sı­na her­kes­le görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du.
Daha güzel bir Gö­re­le için yoğun bir fa­ali­yet yü­rüt­tük­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ere­ner, va­tan­daş­la­ra Gö­re­le’de ta­mam­la­nan ve ya­pı­mı devam eden proje ve ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bilgi verdi. Va­tan­daş­lar­la sık sık bir araya gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ere­ner, dü­zen­le­nen çay soh­bet­le­riy­le sıcak ve sa­mi­mi bir ortam oluş­tu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Baş­kan Ere­ner, “Ka­tı­lım­cı bir yö­ne­tim an­la­yı­şı­nı be­nim­se­di­ği­miz için hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin fark­lı ko­nu­lar­da­ki görüş ve is­tek­le­ri­ne büyük önem ve­ri­yo­ruz. Dü­zen­le­di­ği­miz çay soh­bet­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mız ile aynı masa et­ra­fın­da bir araya ge­li­yor, sa­mi­mi şe­kil­de soh­bet edi­yo­ruz. Gö­re­le’yi bir­lik­te yö­net­ti­ği­mi­zi be­lirt­ti­ği­miz va­tan­daş­la­rı­mız da soh­bet­ler­den büyük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar. Bu durum da bizi mutlu edi­yor” dedi. Baş­kan Ere­ner, ay­rı­ca çay soh­bet­le­ri­ni bütün ma­hal­le­ler­de dü­zen­le­me­ye devam ede­cek­le­ri­ni dile ge­tir­di.