Aşı’ya şaşı ba­kan­lar « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

Aşı’ya şaşı ba­kan­lar

Bu haber 03 Eylül 2021 - 10:28 'de eklendi ve 1.592 views kez görüntülendi.

Ara­lık 2019’da Çin’de or­ta­ya çıkan, 200 mil­yon­dan fazla in­sa­na bu­la­şan ve o ta­rih­ten bu yana dün iti­ba­riy­le 218 mil­yon 912 bin 6 ki­şi­nin Co­ro­na Vi­rü­se ya­ka­lan­dı­ğı dün­ya­da 4 mil­yon 539 bin 608 in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne yol açan sal­gın et­ki­si­ni sür­dü­rü­yor.
2020 yılı Nisan ayı­nın son çey­re­ğin­de ABD’de has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı­ğım­da büyük bir korku hâkim ve te­da­vi yön­tem­le­ri henüz keş­fe­di­le­me­miş­ti. Sık kul­lan­dı­ğım Stony Brook Üni­ver­si­te­si kam­pü­sü içe­ri­sin­de­ki yolun ke­na­rın­da 4 stad­yum eba­dın­da­ki ara­zi­ye Sahra Has­ta­ne­si ku­rul­du­ğun­da ola­yın va­ha­me­ti­ni ancak al­gı­la­mış­tım.
Bu sü­reç­te sal­gı­nı bi­ti­re­bil­mek için çe­şit­li ül­ke­ler aşı­lar ge­liş­ti­ril­se de aşı kar­şıt­la­rı­nın sa­yı­sı da azım­san­ma­ya­cak kadar fazla oldu. Bu işin şa­ka­ya gelir yanı ol­ma­dı­ğı ve saf­sa­ta­lar­la baş­ka­sı­nın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye atıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği gün gibi aşi­kar­dır.
CO­RO­NA’NIN VAR­YANT K­BU­SU
Bun­dan önce or­ta­ya çıkan Alfa, Beta, Gama, Eta, Iota, Kappa, Lamb­da ve son dö­nem­de adın­dan ol­duk­ça söz et­ti­ren Delta’na bir ye­ni­si ek­len­di.
Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü­nün ön­ce­ki gün du­yur­du­ğu MU var­yan­tı­nın et­ki­si­ni ar­tır­dı­ğı son ay­lar­da bir aşı­la­rın önemi tek­rar tek­rar göz­ler önüne se­ril­di.
TARİHTE AŞI KAR­ŞIT­LI­ĞI
Sağ­lık ta­rih­çi­si Pat­rick Zyl­ber­man’a göre, aşı so­ru­nu, aşı­nın ken­di­si kadar eski. Mo­dern aşı­nın ta­ri­hi 18. yüz­yıl­da İngi­liz cer­rah Ed­ward Jen­ner ve çiçek aşı­sı­na da­ya­nı­yor. Jen­ner, 1796’da ge­liş­tir­di­ği aşıyı ilk ola­rak kö­yün­de­ki ço­cuk­lar üze­rin­de de­ne­di ve olum­lu so­nuç­lar elde etti.
19. yüz­yı­lın so­nun­da, Fran­sız mik­ro­bi­yo­log ve kim­ya­ger Louis Pas­te­ur, vi­rü­sün za­yıf­la­tıl­mış bir tü­rün­den ku­du­za karşı bir aşı ge­liş­tir­di. Pas­te­ur’ün, “la­bo­ra­tu­var­da ku­du­zu­nu” üre­te­rek kâr elde etmek is­te­mek­le suç­lan­dı.
Af­ga­nis­tan’da, Ta­li­ban, aşı kam­pan­ya­la­rı­nı Müs­lü­man ço­cuk­la­rı kı­sır­laş­tır­ma­ya yö­ne­lik Ba­tı­lı bir komp­lo ol­du­ğu­nu iddia ede­rek kam­pan­ya­la­rı ya­sak­la­dı.
PSİKOLOJİK BİR VAKA İLE KARŞI KAR­ŞI­YA­YIZ
Ipsos ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Ko­ro­na­vi­rüs Sal­gı­nı ve Top­lum Araş­tır­ma­sı­na göre Tür­ki­ye’de Güney Kore’de ol­du­ğu gibi yüzde 19’luk bir kesim aşı yap­tı­rıp yap­tır­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da ka­rar­sız ol­duk­la­rı­nı ifade edi­yor ve ge­rek­çe ola­rak da aşı­la­rın ge­le­cek­te ola­bi­lecek yan et­ki­le­ri­ni gös­te­ri­yor.
Psi­ki­yat­ri uz­ma­nı Doç. Dr. Uygun, “Top­lum 4 gruba ay­rıl­dı. Hızlı bir şe­kil­de aşı yap­tır­mak is­te­yen­ler, ka­rar­sız ama aşı yap­tı­ran­lar, ke­sin­lik­le aşı kar­şı­tı olan­lar, as­lın­da aşıya karşı ol­ma­yan ama kay­gı­la­rı ne­de­niy­le aşı­dan ka­çı­nan­lar ol­du­ğu­nu gör­dük” diyor.
Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Pen­dik Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sin­den Prof. Dr. İsmail Cinel’i hedef alan aşı kar­şı­tı bir kul­la­nı­cı hedef gös­ter­di. Feyk he­sap­tan bir kul­la­nı­cı “Pro­fe­sör kı­lık­lı, kü­re­sel­ci çe­te­nin pi­yon­la­rın­dan İsmail Cinel’in katli va­cip­tir” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ko­me­di gibi değil mi?
SON PİŞMAN­LIK
İstan­bul Ba­ro­su avu­kat­la­rın­dan Müşir De­li­du­man öl­me­den önce piş­man­lı­ğı­nı ga­ze­te­ci­le­re yan­sı­ta­rak; “Aşı ol­ma­yı ihmal et­me­yin. Aşı kar­şı­tı söy­lem­ler, halk sağ­lı­ğı düş­man­lı­ğı­dır. Çı­kın­ca ya­şa­dı­ğım sü­re­ci size de­tay­lı an­la­ta­ca­ğım” demiş. Avu­kat Müşir De­li­du­man, hasta ya­ta­ğın­dan çı­ka­ma­dı vefat etti. Me­kâ­nı cen­net olsun.
ABD’de ünlü rad­yo­cu Marc Ber­ni­er, aşı kam­pan­ya­la­rı­na en sert mu­ha­le­fet olan isim­ler­den bi­riy­di. Co­ro­na vi­rü­sü­ne ya­ka­la­nan ve ağır­la­şa­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Ber­ni­er ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Top­ra­ğı bol olsun.
40 ya­şın­da­ki ünlü İngi­liz şar­kı­cı Mar­cus Birks, aşı kar­şıt­lı­ğı ile son ay­lar­da ön plana çı­kı­yor­du. Ünlü ismin ölümü üze­ri­ne eşi Lis Birks, Ins­tag­ram’dan yap­tı­ğı pay­la­şım­da Birks için “Covid hak­kın­da en­di­şe­len­mi­yor­du. Sos­yal med­ya­dan komp­lo te­oris­yen­le­ri­nin aşıy­la il­gi­li yaz­dık­la­rı­nı pay­la­şı­yor­du.” Onun­da top­ra­ğı bol olsun.
Dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­den bir­kaç örnek ver­dik… Lis­te­yi uzat­mak müm­kün. Ve ek­li­yor; “Aşıyı er­te­le­di­ği­me çok piş­man oldum. Keşke bütün aşı­la­rı­mı ol­say­dım. Yoğun ba­kım­day­ken fark ettim, ne kadar zor bir durum ol­du­ğu­nu.”
Dün­ya­nın fark­lı ül­ke­le­rin­den bir­kaç örnek ver­dik… Lis­te­yi uzat­mak müm­kün.
AŞI­NI­ZI İHMAL ETMEYİN!
Sü­re­cin ba­şın­dan beri büyük bir efor sarf eden Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca her fır­sat­ta gün­cel ve­ri­le­ri or­ta­ya ko­ya­rak ikaz­lar­da bu­lun­du­ğu­nu ga­ze­te say­fa­la­rın­dan her gün oku­yo­ruz.
Sağ­lık için hij­yen, me­sa­fe, maske, el­di­ve­ne vurgu ya­pı­lı­yor. Hele de aşı­nın ih­ma­li söz ko­nu­su ola­ma­ya­ca­ğı­na.
Bu nok­ta­da, aşı kar­şıt­lı­ğı ve ihmal etme söy­lem­le­ri­nin iyi ni­yet­le bağ­daş­tı­rı­lır bir yanı bu­lun­ma­mak­ta­dır.
Co­ro­na’nın dör­dün­cü pi­ki­nin ya­şan­dı­ğı bu gün­ler­de aşı­nın önemi daha da art­mak­ta­dır. Halen daha aşı kar­şıt­lı­ğı ne­de­niy­le bir çok in­sa­nı­mız risk al­tın­da ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım.
Aşılı bi­re­yin, sağ­lık­lı birey ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım. Sağ­lık­tı birey sağ­lık­lı top­lum ve dev­le­ti işa­ret eder.
Lüt­fen aşı­nı­zı ihmal et­me­yin.

Candemir Sarı
Candemir Sarıcandemir@hotmail.comm

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link