SON DAKİKA

Anında müdahale

Bu haber 13 Şubat 2020 - 10:36 'de eklendi ve 232 views kez görüntülendi.

Seldeğirmeni Mahallesi Kabacakuz Sokakta meydana gelen toprak kayması sonucu yaşanan sıkıntıyı belediye ekipleri anında çözdü

Yoğun kar ya­ğı­şı­nın et­ki­siy­le Sel­de­ğir­me­ni Ma­hal­le­si’nde ya­şa­nan he­ye­lan Ka­ba­ca­kuz So­ka­ğı kul­la­nı­la­maz hale ge­tir­di. Olaya anın­da mü­da­ha­le eden Gi­re­sun Be­le­di­ye­si Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, te­miz­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı çok hızlı şe­kil­de yaptı. İlk etap­ta so­kak­ta bu­lu­nan araç­lar top­rak kay­ma­sın­dan zarar gör­me­me­si için za­bı­ta ekip­le­rin­ce kal­dı­rıl­dı ve hemen ar­dın­dan da böl­ge­de Fen İşleri ekip­le­ri ta­ra­fın­dan akan top­ra­ğı te­miz­le­me ça­lış­ma­la­rı ger­çek­leş­ti­ril­di. Ka­ba­ca­kuz So­ka­ğın te­miz­len­me­sin­den sonra, İtfa­iye ve Te­miz­lik İşleri ekip­le­ri ta­ra­fın­dan da böl­ge­de yı­ka­ma iş­le­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Böl­ge­de aynı sı­kın­tı­nın ye­ni­den ya­şa­na­bil­me ih­ti­ma­li­ne karşı be­le­di­ye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan önlem alın­dı.