Alkol Ba­ğım­lı­lı­ğı ve Yok­sun­lu­ğu « Giresun İleri Gazetesi

https://www.giresunileri.com/konya-ruzgari-esti/

SON DAKİKA

Alkol Ba­ğım­lı­lı­ğı ve Yok­sun­lu­ğu

Bu haber 12 Eylül 2021 - 14:14 'de eklendi ve 1.237 views kez görüntülendi.

Mer­ha­ba de­ğer­li okur­lar, bu hafta siz­le­re alkol yok­sun­lu­ğun­dan, sü­reç­ten ve te­da­vi­sin­den bah­se­de­ce­ğim. Alkol alan ki­şi­le­rin ken­di­ne sor­du­ğu “acaba ben ba­ğım­lı mıyım?” so­ru­su­na cevap bu­la­bi­le­cek­le­ri bu ya­zım­da “alkol ba­ğım­lı­lı­ğı ve yok­sun­lu­ğu” ko­nu­su­na bir bakış ata­lım. Ön­ce­lik­le sizin alkol al­ma­nı­zı te­tik­le­yen olay­la­rın veya dü­şün­ce­le­rin ne ol­du­ğu­nu bil­me­miz ge­rek­mek­te­dir. Al­ko­le baş­vur­ma­nız­da­ki se­bep­ler ne­ler­dir? Kısa bir dü­şün­ce mo­la­sıy­la bir­lik­te te­tik­len­me­le­rin hangi se­bep­ten kay­nak­lan­dı­ğı­nı kendi açı­nız­dan yo­rum­la­ya­bi­lir­si­niz. Fi­zik­sel ola­rak be­lir­gin bir sı­kın­tı­nız yok ise, top­lum­sal ya da işle il­gi­li alan­lar­da so­rum­lu­luk­la­rı­nı­zı ve plan­la­rı­nı­zı ye­ri­ne ge­ti­re­bi­li­yor­sa­nız, alkol kul­la­nım bo­zuk­lu­ğun­dan bah­set­me­miz pek müm­kün değil.
Alkol yok­sun­lu­ğu ise aşırı öl­çü­de ve uzun sü­re­li alkol kul­la­nı­mı­nın bı­ra­kıl­ma­sı son­ra­sın­da or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Zaman içe­ri­sin­de vü­cu­dun al­ko­le karşı olu­şan to­le­ran­sı veya al­ko­lün azal­tıl­ma­sı du­ru­mun­da da alkol yok­sun­lu­ğu gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Yok­sun­luk dö­ne­min­de bi­rey­ler­de hu­zur­suz­luk, ter­le­me, na­bız­da artış, tit­re­me, ter­le­me, ye­rin­de du­ra­ma­ma, uy­ku­suz­luk, si­nir­li­lik, ta­ham­mül­süz­lük, ge­çi­ci ha­lü­si­nas­yon­lar, bu­lan­tı ve kusma be­lir­ti­le­ri eşlik et­mek­te­dir. An­lat­tı­ğım bu semp­tom­lar kap­sa­mın­da bi­re­yin ha­ya­tın­da­ki iş­lev­sel­lik­te düşüş be­lir­gin ola­rak ken­di­ni gös­ter­mek­te­dir.
Te­da­vi sü­re­cin­den bah­se­decek olur­sak, yok­sun­luk dö­ne­min­de çoğu zaman vü­cu­dun sıvı ek­sik­li­ği olur, buna yö­ne­lik uygun sıvı tak­vi­ye­si ya­pıl­ma­lı­dır. Bu ne­den­le ağır va­ka­lar­da tıbbı yak­la­şım önem­li­dir.
Re­ha­bi­li­tas­yon dö­ne­min­de ise bi­re­ye, ya­şa­mın­da­ki nor­mal iş­lev­le­re dö­ne­bil­me ve al­kol­süz ya­şa­ma uyum sağ­la­ma ba­kı­mın­dan has­ta­ya bilgi ve be­ce­ri­ler ka­zan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lır. Bunun için psi­ko­te­ra­pö­tik gi­ri­şim­ler­den ya­rar­la­nı­lır.

TOLGA ZEYNEL GÖK
TOLGA ZEYNEL GÖKtolga@hotmail.com.bb

druckerpatronen

escort bayanBeylikdüzü escort bayanAtaköy escort bayanBakırköy escort bayanAvcılar escort bayanŞirinevler escort bayanBahçeşehir escort bayanMerter escort bayanMahmutbey escort bayanKayaşehir escort bayanBüyükçekmece escort bayanKüçükçekmece escort bayanBaşakşehir escort bayanHalkalı escort bayanEsenyurt escort bayanSarıyer escort bayanBahçelievler escort bayanYenibosna escort bayanescorts Dubaiberlin escortsporno izleseks hikayelerisex hikayeleritr.link