SON DAKİKA

“AK Parti mil­le­tin par­ti­si­dir”

Bu haber 28 Ocak 2020 - 10:19 'de eklendi ve 4.751 views kez görüntülendi.

AK Parti Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğı Ocak Ayı Ge­niş­le­til­miş İl Da­nış­ma Mec­li­si Top­lan­tı­sı ya­pıl­dı.
Ça­kı­roğ­lu düğün sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; AK Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, Mil­let­ve­ki­li Cemal Öz­türk, Kadir Aydın, Sabri Öz­türk, Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu, İl Genel Mec­li­si Baş­ka­nı Ahmet Şahin, ilçe baş­kan­la­rı, be­le­di­ye baş­kan­la­rı ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­na yapan İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, Gi­re­sun için inan­dık­la­rı yolda yü­rü­me­ye devam et­tik­le­ri­ni kay­det­ti.
Tatlı, AK Par­ti­nin, ku­rul­du­ğu 2001 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar­la, sa­de­ce ül­ke­miz­de değil, tüm dün­ya­da dik­kat­le takip edi­len bir parti ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, “Mil­le­ti­miz­le kur­du­ğu köklü gönül ba­ğı­na uygun şe­kil­de ge­liş­tir­di­ği si­ya­set di­li­ne ve hiz­met si­ya­se­ti an­la­yı­şı­na kadar, çok par­ti­li ha­ya­tı­mı­zın en köklü de­ği­şim­le­rin­de hep AK Parti’nin im­za­sı var­dır. Bu­gü­ne kadar gir­di­ği tüm se­çim­ler­den is­tis­na­sız bi­rin­ci parti ola­rak çık­ma­sı, par­ti­mi­zin yü­rü­dü­ğü yolun doğ­ru­lu­nun is­pa­tı­dır. Hep söy­le­di­ği­miz gibi, AK Parti mil­le­tin par­ti­si­dir. Üye­sin­den de­le­ge­si­ne ve teş­ki­lat yö­ne­ti­ci­le­ri­ne kadar her ka­de­me­de va­zi­fe üst­le­nen ar­ka­daş­la­rı­mı­zın tek amacı, mil­le­ti­mi­ze ve ül­ke­mi­ze hiz­met etmek ol­muş­tur. Tür­ki­ye’de bu kadar uzun süre ik­ti­dar­da kalan bir başka parti bu­lun­mu­yor. Bu ba­şa­rı, AK Parti teş­ki­lat­la­rı­nın mil­le­ti­miz­le olan mu­hab­bet ba­ğı­nın hep güçlü kal­ma­sı sa­ye­sin­de müm­kün ol­muş­tur.
Geç­miş­te pek çok parti ve si­ya­set­çi, asli gö­re­vi­ni unu­tup, mil­le­te efen­di­lik tas­la­dı­ğı için ta­ri­hin tozlu say­fa­la­rın­da­ki ye­ri­ni al­mış­tır. AK Parti ise, mil­le­tin hiz­met­kâ­rı ol­du­ğu bi­lin­ci­ni asla kay­bet­me­di­ği için bu­gün­le­re gel­miş­tir. İnşal­lah, bu bağı güçlü tut­tu­ğu­muz sü­re­ce, daha çok uzun yıl­lar bo­yun­ca mil­le­ti­mi­ze ve ül­ke­mi­ze hiz­met et­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz” dedi.
İLÇE KONG­RE­LERİ MART AYIN­DA BAŞ­LI­YOR
AK Parti’nin is­ti­şa­re­ye önem veren bir parti ol­du­ğu­nu söy­le­yen İl Baş­ka­nı Tatlı, “Her ka­de­me­de is­ti­şa­re, parti ça­lış­ma­la­rı­mı­zın ol­maz­sa olmaz bir şar­tı­dır. Kong­re sü­re­ci­mi­zi, teş­ki­lat­la­rı­mı­zın hesap ver­me­si ve ye­ni­len­me­si ya­nın­da, aynı za­man­da en kap­sam­lı is­ti­şa­re ze­mi­ni­miz ola­rak gö­rü­yo­ruz. İnşal­lah, 7. Ola­ğan Kong­re sü­re­ci­mi­zi de bu an­la­yış­la, en ve­rim­li şe­kil­de de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. Tür­ki­ye’nin, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en zorlu sı­na­ma­la­rın­dan geç­ti­ği bir dö­nem­de yü­rüt­tü­ğü­müz bu ça­lış­ma­la­rın, par­ti­miz, ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. AK Parti ola­rak, bir ön­ce­ki kong­re­miz­den bu­gü­ne kadar ya­şa­nan­lar­dan çı­kar­dı­ğı­mız ders­ler ışı­ğın­da, çok daha güçlü, çok daha di­ra­yet­li, çok daha gay­ret­li kad­ro­lar­la ge­le­ce­ğe yü­rü­ye­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Bi­lin­di­ği üzere Gi­re­sun’da 29 Kasım 2019 ta­ri­hi ile ba­şa­rı­lı ve olum­lu ge­çir­di­ği­miz de­le­ge se­çim­le­ri­nin ar­dın­dan start ver­di­ği­miz 7. Ola­ğan kong­re sü­re­ci­mi­zi; şimdi ise İlçe Kong­re­le­ri devam et­ti­re­ce­ğiz. 2020 Mart ayın­da Ti­re­bo­lu, Güce, Gö­re­le ve Keşap il­çe­si ile in­şal­lah baş­lan­gıç ya­pa­ca­ğız. Ar­dın­dan tüm il­çe­le­ri genel mer­ke­zi­miz­ce be­lir­le­ye­ce­ği­miz tak­vi­me göre kar­deş­lik ve huzur için­de ti­tiz­lik­le sür­dü­re­ce­ğiz” diye ko­nuş­tu.
2019 YI­LIN­DA GİRESUN’A YAK­LA­ŞIK 214 MİLYON TL DEV­LET YA­TI­RI­MI YA­PIL­DI
2019 yı­lın­da Gi­re­sun’a yak­la­şık 214 mil­yon lira dev­let ya­tı­rı­mı ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ran Tatlı şun­la­rı söy­le­di;
“Gi­re­sun’un dü­nün­de AK Parti vardı, bu­gü­nün­de yine AK Parti, in­şal­lah ge­le­ce­ğin­de de yine AK Parti ol­ma­ya devam ede­cek­tir. Pro­je­le­ri­miz­le, ya­tı­rım­la­rı­mız­la ili­mi­ze aşkla, he­ye­can­la ve is­tik­rar­la hiz­met et­me­ye devam ede­ce­ğiz. 2019 yı­lın­da sağ­lık­ta 26 mil­yon lira ula­şım­da 41 mil­yon, ta­rım­da 28 mil­yon, eği­tim­de 60 mil­yon, ener­ji­de 40 mil­yon ve diğer kamu ya­tım­la­rıy­la bir­lik­te top­lam­da 213 mil­yon 813 bin lira Gi­re­sun’umuza ya­tı­rım ya­pıl­dı. Par­ti­mi­ze bağlı İl, İlçe ve Belde be­le­di­ye­le­ri­mi­zin ise bir­çok he­ye­can­lan­dı­ğı­mız pro­je­ye in­şal­lah 2020 yılı içe­ri­sin­de kazma vu­ra­rak va­tan­da­şı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız. Rab­bim tüm ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mın yar ve yar­dım­cı­sı olsun.”
Mil­let­ve­ki­li Sabri Öz­türk, Kadir Aydın ve Cemal Öz­türk ise yap­tık­la­rı ko­nuş­ma­lar­da ülke ve Gi­re­sun gün­de­mi­ne de­ği­ne­rek, hü­kü­met ola­rak ya­pı­mı devam eden ve yeni baş­la­ya­cak olan ya­tı­rım­la­rın ta­kip­çi­si ol­duk­la­rı­nı, Gi­re­sun hal­kı­nın ken­di­le­ri­ne ver­di­ği yet­ki­yi en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­mek için bir­lik ve be­ra­ber­lik içe­ri­sin­de ça­lış­ma­ya devam et­tik­le­ri­ni ifa­de­ et­ti­ler.