SON DAKİKA

“AK Parti mazlumların umududur”

Bu haber 17 Şubat 2020 - 10:39 'de eklendi ve 7.702 views kez görüntülendi.

Tatlı; “Hep birlikte, milletimiz ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı olmuş bir davaya hizmet ediyoruz.”

AHDE VEFA ÖRNEĞİ

AK Parti Gi­re­sun İl Baş­kan­lı­ğı, eski ilçe baş­kan­la­rı­nı onura ede­rek, ahde vefa ör­ne­ği ser­gi­le­di. AK Parti’nin ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne ilçe baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lu­nan ki­şi­le­re Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın hi­ta­bı tak­dim edil­di. AK Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, prog­ram­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, AK Parti’nin teş­ki­lat­la­rın omuz­la­rın­da yük­sel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “2001 yı­lın­dan bu­gü­ne kadar 18 yıl ge­ri­ye git­ti­ği­miz­de, de­mok­ra­si­nin ve milli ira­de­nin güç­len­di­ril­me­si ya­nın­da is­tik­lal ve is­tik­bal da­va­mı­zın ay­rıl­maz bir par­ça­sı olan kal­kın­ma, bü­yü­me, ya­tı­rım, refah mü­ca­de­le­si­ni de asla ihmal et­me­dik” dedi.

BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ

Tatlı, “Tür­ki­ye’nin 81 vi­la­ye­ti­nin her ka­rı­şı­na, 82 mil­yon va­tan­da­şı­nın her bi­ri­nin ha­ya­tı­na do­ku­nan eser­le­ri­miz­le, hiz­met­le­ri­miz­le mil­le­ti­mi­zin gön­lü­nü fet­het­tik. Hep bir­lik­te, mil­le­ti­miz ve yer­yü­zün­de­ki tüm maz­lum­lar için umut ışığı olmuş bir da­va­ya hiz­met edi­yo­ruz. Bu dava sizin gibi yü­re­ğin­de ‘Büyük Tür­ki­ye’ ide­ali­ni ta­şı­yan teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­zın omuz­la­rın­da yük­se­li­yor ve in­şal­lah yük­sel­me­ye de devam edecek. Üst­len­di­ği va­zi­fe­le­rin öne­mi­nin bi­lin­cin­de olan siz­ler gibi dost­la­rı­mız ile omuz omuza ça­lış­ma­yı nasip et­ti­ği için Rab­bi­me şük­re­di­yo­rum” dedi.

“AK PARTİ’DE YENİ ESKİ DİYE BİR KAVRAM YOKTUR”

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, AK Parti’nin bugünlere sürekli kendisini yenileyerek ve geliştirerek geldiğine dikkat çekti.
Tatlı, “Herkes rehavete kapılsa bile bizim buna hakkımız yoktur. Herkes yorulsa, yorgun düşse dahi bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bile, biz bu şekilde asla davranamayız. Zira biz, ‘Aşk ile çalışan yorulmaz’ diyerek, bu yolda yürüdük. AK Parti gücünü birlik ve beraberliğinden almaktadır. Genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla herkesin elini taşın altına koyduğu bir teşkilat mensuplarıyız. Siyaseti ikbal kapısı değil mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Ülkemize, milletimize ve tüm dünyadaki kardeşlerimize hizmet etme sorumluluğumuz var. Zira unutmayın, milyonlar Türkiye’den bunu bekliyor. Milyonlar sizden, bizden bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar sizden, bizden bunu bekliyor. AK Partimiz, kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dikkatle takip edilen bir parti olmuştur. Milletimizle kurduğu köklü gönül bağına uygun şekilde geliştirdiği siyaset diline ve hizmet siyaseti anlayışına kadar, çok partili hayatımızın en köklü değişimlerinde hep AK Parti’nin imzası vardır. AK Partide yeni eski diye bir kavram yoktur, sadece görev değişikliği vardır. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var. Kurulduğu günden beri teşkilatımız bünyesinde görev yapmış, partimize, şehrimize, hizmet etmiş tüm kardeşlerime bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bu davaya gönül vermiş olup da vefat eden kardeşlerimizi de rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.