SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

“AK PARTİ, GÜ­CÜ­NÜ MİLLET­TEN ALAN BİR DAVA PARTİSİDİR”

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:30 'de eklendi ve 19 views kez görüntülendi.

Ak Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, Ak Parti’nin 18. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü ne­de­niy­le bir kut­la­ma me­sa­jı ya­yım­la­dı.
14 Ağus­tos 2001’de çok uzun ama bir o kadar da kutlu bir yola çık­tık­la­rı­nı, o gün­den bu yana hiz­met aşkı ile dolu dolu 18 yılın ge­ri­de kal­dı­ğı­nı ifade eden Tatlı, 18 yıl­dır Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de her se­çim­den za­fer­le çı­ka­rak Tür­ki­ye’de bir tarih yaz­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Tatlı, “İnşal­lah bun­dan son­ra­da hep be­ra­ber daha nice ta­rih­ler ya­za­ca­ğız. Nice zor­luk­la­rı aşa­ca­ğız, nice ba­şa­rı­la­ra imza ata­ca­ğız. Çünkü biz da­va­mı­za, ku­ru­cu il­ke­le­ri­mi­ze, li­de­ri­mi­ze gö­nül­den bağ­lı­yız. Çünkü biz düş­man­lık­tan yana değil, dost­luk­tan ya­na­yız. Çünkü biz kol­tuk­la­ra, mev­ki­le­re, ma­kam­la­ra değil, Tür­ki­ye’ye, mil­le­ti­mi­ze sev­da­lı­yız” diye ko­nuş­tu.
“AK PARTİ BİR DAVA PARTİSİDİR”
AK Parti’nin bir dava par­ti­si ola­rak ku­rul­du­ğu­nu be­lir­ten AK Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Kenan Tatlı, söz­le­ri­ne şöyle devam etti;
“Bu kutlu dava mil­let da­va­sı­dır. Mili ira­de­ye sahip çıkma da­va­sı­dır. Ha­in­le­rin, za­lim­le­rin, iş­bir­lik­çi­le­rin, şer odak­la­rı­nın kar­şı­sın­da dik durma, maz­lum­la­ra sahip çıkma da­va­sı­dır. Bu dava bir çı­nar­dır. Bu çı­na­rın kökü dev­let, göv­de­si cum­hu­ri­yet, dal­la­rı mil­let, yap­rak­la­rı ay yıl­dız­lı bay­ra­ğı­mız­dır. Bu çı­na­rın ko­ku­su mem­le­ket, göl­ge­si maz­lum­la­rın sı­ğı­na­ğı oldu. Bu çınar başka ağaç­la­ra ben­ze­mez. Mev­sim­ler gelip geçse de bu çı­na­rın yap­rak­la­rı asla yere düş­mez. Kar­lar yağsa da, rüz­gar, fır­tı­na çıksa da bu çınar sapa sağ­lam ayak­ta ka­la­cak. Bu da­va­ya inan­cı­nı her geçen gün art­tı­ran, gü­ve­nen mil­le­ti­mi­zin des­te­ğiy­le 2002 yı­lın­dan bu yana gö­rev­de bu­lu­nan AK Parti ik­ti­dar­la­rın­da Tür­ki­ye’nin dur­du­ru­la­maz yük­se­li­şi ve hayal diye ni­te­len­di­ri­len tüm ya­tı­rım­la­rın tek tek ha­ya­ta geç­me­si mil­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ğe umut­la­rı­nı art­tır­mış ve Yeni Tür­ki­ye’nin te­me­li­ni oluş­tur­muş­tur.”
“KUTLU YÜ­RÜ­YÜ­ŞE DEVAM”
Büyük Türk Mil­le­ti­nin duası, des­te­ği ve oyu ile bu­gün­le­re gelen AK Parti’nin 18. Yı­lı­nın kutlu ol­ma­sı di­le­ğin­de bu­lu­nan Tatlı, “AK Parti’nin 18. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nün ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz için ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bir­li­ği­miz, be­ra­ber­li­ği­miz, kar­deş­li­ği­miz daim olsun. Rabb’im, bu kutlu yü­rü­yüş­te, mil­le­ti­mi­ze hiz­met yo­lun­da biz­le­ri mah­cup et­me­sin. Ül­ke­mi­zi, mil­le­ti­mi­zi, par­ti­mi­zi tüm ha­in­ler­den, şer odak­la­rın­dan ko­ru­sun” şek­lin­de ko­nuş­tu.