SON DAKİKA

Ahi­lik Haf­ta­sı kut­lan­dı

Bu haber 15 Eylül 2020 - 10:33 'de eklendi ve 166 views kez görüntülendi.

33. Ahi­lik Haf­ta­sı kap­sa­mın­da Gi­re­sun’da pan­de­mi ted­bir­le­ri çer­çe­ve­sin­de et­kin­lik­ler dü­zen­len­di.
14 ile 20 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­nan Ahi­lik Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la Gi­re­sun Ata­türk Mey­da­nın­da­ki Ata­türk Anıtı’na çe­lenk su­nul­ma­sıy­la baş­la­yan et­kin­lik­ler, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı­nın ar­dın­dan İlin Ahisi se­çi­len Halil İbra­him Aydın’ın ‘Şed Ku­şat­ma’ tö­re­ni ile devam etti. Ata­türk Mey­da­nın­da­ki prog­ra­mın ar­dın­dan Vali Yar­dım­cı­sı Dr. Hasan Tan­rı­se­ven, Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Ali Yıl­dı­rım, Gi­re­sun Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Bir­li­ği Baş­ka­nı Ali Kara ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı tem­sil­ci­le­ri Gi­re­sun Va­li­si Enver Ünlü’yü ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.
Vali Ünlü, Ahi­lik Haf­ta­sıy­la il­gi­li, “Tüm esnaf ve za­na­at­kâr­la­rı­mı­zın Ahi­lik Haf­ta­sı kutlu olsun. İçe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz kont­rol­lü sos­yal ha­ya­ta uygun ola­rak; te­miz­lik, maske ve me­sa­fe ku­ral­la­rı­na her za­man­ki gibi azami öl­çü­de özen gös­te­re­lim. İli­miz­de ya­şa­nan sel fe­la­ke­ti ne­de­niy­le zarar gören esnaf ve za­na­at­kâr­la­rı­mı­za bu ve­si­ley­le bir kez daha geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi su­nu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Vali Ünlü ta­ra­fın­dan, İlin Ahisi se­çi­len Halil İbra­him Aydın, İlin Kal­fa­sı Ali­can Teke ve İlin Çı­ra­ğı se­çi­len Yusuf Yal­çın’a pla­ket ve he­di­ye­ler tak­dim edil­di.