SON DAKİKA

23 NİSAN BAŞ­KA­NI YIL­MAZ KOL­TU­ĞU­NA OTUR­DU

Bu haber 24 Nisan 2019 - 10:25 'de eklendi ve 46 views kez görüntülendi.

Öğ­ret­men ve Öğ­ren­ci­le­ri ka­pı­da kar­şı­la­yan Baş­kan Şen­li­koğ­lu 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı ne­de­niy­le kol­tu­ğu Yeşil Gi­re­sun İlko­ku­lu öğ­ren­ci­si Ya­ğız­han Yıl­maz’a dev­ret­ti.
Baş­kan Şen­li­koğ­lu, İstik­la­li­miz, is­tik­ba­li­miz ve gö­zü­mü­zün nuru ço­cuk­la­rı­mız in­şal­lah ya­rı­nın makam sa­hip­le­ri ola­cak­tır di­ye­rek Ya­ğız­han Yıl­maz’ı kol­tu­ğa ken­di­si oturt­tu. Baş­kan Şen­li­koğ­lu 23 Nisan Baş­ka­nı Yıl­maz’a bütün mü­dür­lük­le­rin hiz­met için hazır ol­du­ğu­nu söy­le­di. 23 Nisan Baş­ka­nı Ya­ğız­han Yıl­maz’ın yar­dım­cı­lık­la­rı­nı Yeşil Gi­re­sun İlko­ku­lu öğ­ren­ci­le­ri Erva Ayhan ve Al­pe­ren Be­ya­zıt Kı­la­vuz yaptı.
Günün anlam ve öne­mi­ne dair ko­nuş­ma yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Av. Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu; ‘’23 Nisan bizim ta­ri­hi­miz­de ta­ri­hi yere sahip bir gün­dür. Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Ana­do­lu işgal al­tın­day­ken bile mil­let ira­de­si­ni ön plana çı­ka­ra­rak TBMM’yi aç­mış­tır. Ve bu güzel gü­nü­de ço­cuk­la­rı­mı­za bay­ram ola­rak he­di­ye et­miş­tir. Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­li­şi­mi ve ül­ke­mi­ze fay­da­lı birer birey ola­rak ye­tiş­ti­ril­me­le­ri en büyük ar­zum­dur. Bu­ra­da bu­lu­nan öğ­ret­men­le­ri­mi­ze de eği­tim öğ­re­ti­me ver­dik­le­ri kat­kı­lar­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum.’’ diye ko­nuş­tu.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Av. Ay­te­kin Şen­li­koğ­lu günün anı­sı­na öğ­ren­ci­le­re çe­şit­li he­di­ye­ler verdi.