SON DAKİKA

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

İLÇE HABERLERİ, YEREL HABERLER

GİRESUN’DA DİLEK TÜR­KAN RÜZGARI ESTİ

Bu haber 15 Ağustos 2019 - 11:20 'de eklendi ve 16 views kez görüntülendi.

Gi­re­sun Be­le­di­ye­si Kur­ban Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Türk Mü­zi­ği­nin ba­şa­rı­lı ismi Dilek Tür­kan’ı şeh­ri­mi­ze ge­tir­di.
Ata­türk Mey­da­nı’nda top­la­nan coş­ku­lu ka­la­ba­lı­ğa müzik zi­ya­fe­ti veren Dilek Tür­kan, Gi­re­sun’da bu­lun­mak­tan do­la­yı duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu dile ge­ti­rir­ken, Belediye Baş­kanı Aytekin Şen­li­koğ­lu’na ken­di­si­ni Gi­re­sun­lu­lar­la bu­luş­tur­du­ğu için te­şek­kür etti.
Sa­nat­çı Dilek Tür­kan ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Baş­kan Şen­li­koğ­lu’nu sah­ne­ye davet eder­ken Şen­li­koğ­lu şu duy­gu­la­rı pay­laş­tı; “Ön­ce­lik­le he­pi­ni­zin Kur­ban Bay­ra­mı’nı kut­lu­yo­rum.
Dilek Tür­kan gibi önem­li bir sa­nat­çı­yı ara­mız­da gör­mek ger­çek­ten çok güzel. Ken­di­si­ni siz­le­rin hu­zu­run­da önü­müz­de­ki yıl dü­zen­le­ye­ce­ği­miz Ulus­la­ra­ra­sı Aksu Fes­ti­va­li­mi­ze de davet edi­yo­rum. He­pi­ni­ze sev­gi­nin, ba­rı­şın, kar­deş­li­ğin ön plan­da tu­tul­du­ğu mutlu bay­ram­lar di­li­yo­rum.”

Türk Mü­zi­ği­nin güçlü sesi Dilek Tür­kan te­şek­kür ko­nuş­ma­la­rı­nın ar­dın­dan şar­kı­la­rı­na devam eder­ken, Ata­türk Mey­da­nı’nı dol­du­ran mü­zik­se­ver­ler de Tür­kan’a eşlik etti.
Baş­kan Şen­li­koğ­lu, Sa­nat­çı Tür­kan’a Gi­re­sun ka­li­te fın­dık ve çiçek tak­dim etti.